Zgłoszenie instalacji, a uchwała antysmogowa

Jak uniknąć zakazów wynikających z uchwały antysmogowej?

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w drodze uchwały zakaz w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (węgla, drewna itp.).

Od 1 września 2019 roku w Krakowie zacznie obowiązywać ta właśnie tzw. uchwała antysmogowa, która wprowadzi zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania domów i mieszkań, a także przy wykorzystywaniu paliw stałych do gotowania i pieczenia.

W związku z tą nową uchwałą zachodzi szereg wątpliwości, co w takim przypadku będą musiały zrobić restauracje/pizzerie oraz inne niewielki instalacje, które wykorzystują spalanie paliw stałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. piece na pizzę opalane drewnem.

Aby uniknąć zakazu wynikającego z uchwały antysmogowej należy uzyskać pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza lub w niektórych przypadkach, tylko zgłosić taką instalację.

W przypadku lokali gastronomicznych przystosowanych do obsługi powyżej 500 osób na dobę, zgodnie z prawem instalacja podlega obowiązkowi zgłoszenia organowi ochrony środowiska. Tylko tego typu instalacje stosowane  gastronomii, których zgłoszenie zostanie przyjęte zostaną wyłączone z zakazu stosowania paliw stałych od 1 września 2019 r.

Co to jest instalacja?

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. przez instalację rozumiemy (art. 3 pkt 6):

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, co do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

Kiedy instalacje podlegają zgłoszeniu?

Instalacje podlegają zgłoszeniu gdy zostały wyłączone w odpowiednim rozporządzeniu z konieczności uzyskania pozwolenia, chyba że należą do:

1) instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;

2) instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;

3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 ton na godzinę;

4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 ton;

5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na;

6) instalacji stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;

7) instalacji do oczyszczania ścieków;

8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;

9) dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;

10) garaży;

11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,

b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Do kogo należy zgłosić instalację?

Organami ochrony środowiska, do których należy przekazać zgłoszenie instalacji, to:

  • marszałek województwa: gdy instalacja wymagająca zgłoszenia zlokalizowana jest w granicach zakładu, na którego terenie eksploatowana jest również instalacja, która może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska: dla instalacji na terenach zamkniętych (pojęcie terenów zamkniętych definiuje m.in. ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie przez tereny zamknięte rozumiemy tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów);
  • starosta: dla pozostałych instalacji;
  • prezydent miasta: dla pozostałych instalacji, jeśli instalacja zlokalizowana jest na terenie miasta na prawach powiatu.