Pozwolenie na wycinkę drzew

Kto wydaje pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu?

Pozwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

W przypadku drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) zezwolenie na wycinkę wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Podobnie wygląda sytuacja, gdy drzewo lub krzew znajduje się na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Zgodę wydaje się wtedy po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Kontakt

Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,
 • zgodę właściciela nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem)
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa lub w przypadku krzewu wielkość jego powierzchni,
 • miejsce, przyczynę i termin zamierzonego wycięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • rysunek, mapę lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji wycinki na potrzeby inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
 • projekt planu nasadzeń zastępczych,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku wycinki na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie,
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli wycinka spowoduje złamanie tych zakazów i jeżeli takie pozwolenie zostało wydane.

Organ właściwy do wydania pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

Kontakt

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów?

 • w przypadku jeżeli krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • jeśli krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełnią funkcje ozdobne, zostały urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, (z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni, przy czym tereny zieleni definiowane są jako tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym),
 • jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 • w przypadku jeśli drzewo lub krzew, rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • jeśli drzewo lub krzew usuwane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • w przypadku drzew lub krzewów rosnących na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,
 • w przypadku drzew lub krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni)
 • jeśli drzewo lub krzew usuwane jest w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • w sytuacji, gdy drzewo lub krzew usuwane jest na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
 • w przypadku drzew lub krzewów, które rosną w miejscu, gdzie utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych lub powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, a także stanowią przeszkody lotnicze (usuwane są na podstawie decyzji właściwego organu),
 • w przypadku drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • w przypadku drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową, a także usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,
 • w sytuacji prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • w przypadku drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty jeżeli drzewo lub krzew należy do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody art. 120 ust. 2f.

W przypadku, jeśli drzewo lub krzew, rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz jest wycinane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia, zamiaru wycięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Takie zgłoszenie, powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być wycięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, urzędnik dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin organ wydający decyzję administracyjnej może wnieść sprzeciw. Wycięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Kontakt
4.6 (92%) 5 głosy

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.