Monitoring przyrodniczy

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody. Definicja ustawowa odwołuje się do monitoringu prowadzonego przez wyspecjalizowane służby ochrony środowiska. W szerszym ujęciu, monitoring przyrodniczy to obserwacja i ocena stanu przyrody, która może być konieczna w przypadku wielu działań gospodarczych, a także działań podejmowanych przez gospodarstwa domowe.

Na przykład w wyniku przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego na terenie planowanej inwestycji może okazać się, że konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podejmuje decyzję o warunkach prowadzenia prac oraz konieczności przeprowadzenia kompensacji. Informacja o stanie środowiska jest niezbędna dla formułowania odpowiednich zadań kompensujących.

Kontakt

Jednym z przykładów, gdzie niezbędne jest przeprowadzenie monitoringu jest planowana termomodernizacja budynków. Ptaki i nietoperze to zwierzęta przyzwyczajone i przystosowane do życia w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. Bardzo często wykorzystują one siedliska antropogeniczne jako miejsca do rozrodu, zakładania gniazd, a także jako miejsca zimowania. Niestety w ostatnich latach w wyniku utraty siedlisk obserwuje się znaczący spadek liczby gatunków ptaków i nietoperzy wykorzystujących budynki i centra miejskie jako miejsca do zakładania gniazda. Utrata siedlisk jest wynikiem termomodernizacji budynków, do której przystępuje się w celu oszczędzania energii oraz dla korzyści środowiska. Podczas prac remontowych bardzo często dochodzi do utknięcia zwierząt w szczelinach między płytami lub w niezabezpieczonych wcześniej otworach. Jest to jeden z największych problemów odpowiadających za ginięcie synantropijnych gatunków chronionych ptaków i nietoperzy, dlatego ważne jest, aby przeprowadzanie remontów elewacji i dociepleń budynków było przeprowadzane po wykonaniu monitoringu przyrodniczego.

Kontakt

Monitoring przyrodniczy wymagany jest również w ramach realizacji inwestycji liniowych. Szczególnie narażona na intensywne oddziaływanie infrastruktury drogowej, jest herpetofauna. W wyniku kolizji z pojazdami na drogach ginie wiele chronionych gatunków płazów i gadów. Podczas realizacji inwestycji drogowych narażone na degradację są także siedliska znajdujące się w zasięgu jej przebiegu. Wykonanie monitoringu przyrodniczego jest kluczową kwestią przy sporządzaniu dokumentacji projektowej oraz stanowi ważny element sprawnej ochrony zwierząt. Podczas monitoringu można zidentyfikować tereny kolizyjne i konfliktowe, co pozwala na odpowiednim etapie wdrożyć środki i działania ochronne. Brak monitoringu może oznaczać realizację inwestycji, która spowoduje powstanie negatywnych i nieodwracalnych zmian w populacji zwierząt.

5 (100%) 1 głos

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.