Inwentaryzacja przyrodnicza


Inwentaryzacja przyrodnicza to zestawienie podstawowych elementów przyrody, na które składa się fauna i flora, tak zwana przyroda ożywiona oraz przyroda nieożywiona między innymi skały, odkrywki geologiczne, kamieniołomy. Wykonując inwentaryzację przyrodniczą w terenie specjalista ma w szczególności na uwadze elementarne rozpoznanie całych ekosystemów. Pozwala to na ustalenie aktualnego stanu przyrody na danym obszarze. Wyniki rozpoznania terenowego w połączeniu z historycznymi danymi zazwyczaj są podstawą do waloryzacji przyrodniczej, czyli przyporządkowania zbadanym obszarom (innym elementom przyrody) różnych rang/kategorii ważności lub cenności przyrodniczej. Zatem podstawą waloryzacji przyrodniczej jest rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja elementów przyrody. Coraz częściej wymaga się inwentaryzacji przyrodniczej przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia prawnych zakazów względem gatunków chronionych. Warto pomyśleć o inwentaryzacji przyrodniczej jeszcze przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ponieważ rzetelna inwentaryzacja przyrodnicza może być wykonana jedynie w sezonie wegetacyjnym. Warto wiedzieć, że stwierdzenie na terenie planowanej inwestycji stanowisk chronionych roślin, grzybów, czy zwierząt nie zamyka nam drogi do realizacji inwestycji. Wiele spośród chronionych gatunków, to gatunki pospolite i stosunkowo w niewielkim stopniu zagrożone. Zwykle mało kosztowna kompensacja przyrodnicza pozwala nam łatwo uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionych. Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi także między innymi podstawę do konstruowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowania form ochrony przyrody. Jest to zadanie, które wymaga dużej wiedzy, a w szczególności znajomości gatunków roślin, zbiorowisk roślinnych, zwierząt, podstaw geologii i geomorfologii, a także dobrej organizacji pracy w terenie. Aby inwentaryzacje przyrodnicze były dobrze przeprowadzone, należy je powierzyć specjalistom posiadającym praktykę terenową. Kontakt

Inwentaryzacja flory

W celu identyfikacji szaty roślinnej danego terenu należy przeprowadzić spis gatunków roślin oraz analizę fitosocjologiczną. Podczas inwentaryzacji florystycznej w terenie, dany obszar powinien zostać podzielony na kwadraty, w których oznacza się stanowiska wszystkich gatunków. Po oznaczeniu gatunków roślin generuje się mapy florystyczne ukazujące rozmieszczenie cennych gatunków objętych ochroną. Często nie jest możliwe precyzyjne oznaczenie wszystkich siedlisk przyrodniczych danego obszaru ze względu na różną porę pojawiania się lub kwitnienia. W przypadku mało cennych przyrodniczo terenów prowadzenie inwentaryzacji kilkukrotnie w ciągu roku nie ma uzasadnienia merytoryczno-ekonomicznego i można ograniczyć się do wykluczenia, że osobniki odnalezionych roślin nie należą do gatunków chronionych. Badanie fitosocjologiczne, realizowane w czasie prac terenowych obejmuje rozpoznanie gatunków roślin oraz identyfikację zbiorowiska roślinnego z wykorzystaniem tzw. zdjęcia fitosocjologicznego, które wykonuje się poprzez wykonanie poniższych czynności:
  • wytypowanie jednorodnego płatu roślinności,
  • wyznaczenie powierzchni badawczej,
  • opisanie wybranej powierzchni (dokładna lokalizacja, wysokość m n.p.m, sposób użytkowania itp.)
  • podział występujących roślin na następujące warstwy: warstwa A - drzewa, warstwa B - krzewy, warstwa C- rośliny zielne, warstwa D- mszaki,
  • procentowe określenie pokrycia w warstwach,
  • oznaczenie gatunkowe roślin oraz przypisanie ich do konkretnej warstwy,
  • określenie ilościowe każdego gatunku.

Inwentaryzacja fauny

Podczas inwentaryzacji fauny należy uwzględnić zarówno osobniki należące do kręgowców jak i do bezkręgowców. Ze względu na trudności systematyczne przy oznaczaniu bezkręgowców należy skupić uwagę na gatunkach łatwo dostrzegalnych oraz identyfikowalnych. Inwentaryzację przeprowadza się w poszczególnych biotopach takich jak: wody i bagna, łąki, pola, lasy i zarośla, murawy kserotermiczne oraz obszary zurbanizowane. Dobrze jest, aby inwentaryzacje przyrodnicze w terenie były przeprowadzone kilkukrotnie w sezonie wegetacyjnym, ponieważ np. wczesną wiosną łatwiej jest dostrzec drobne zwierzęta. W trakcie naszej pracy zajmujemy się katalogowaniem wszystkich ssaków, ptaków żyjących i żerujących na danym obszarze, ryb (jeśli są zbiorniki wodne lub rzeki) oraz gadów i płazów. Nasza szeroka wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na stosunkowo szybkie wykonanie takiej inwentaryzacji. Ostateczny czas zależy oczywiście od wielkości obszaru oraz urozmaicenia przyrodniczego.

Inwentaryzacja przyrody nieożywionej

Podczas inwentaryzacji przyrody nieożywionej należy zwrócić uwagę na takie elementy jak: źródła, pojedyncze skałki lub ich grupy, naturalne odkrywki geologiczne, stare kamieniołomy, itp., oraz przeprowadzić inwentaryzację wczesną wiosną przed rozwinięciem liści drzew i krzewów. Na tym etapie wegetacji roślin o wiele łatwiej jest znaleźć i oznaczyć wszystkie elementy przyrody nieożywionej. Kontakt

Inwentaryzacja przyrodnicza kończy się wykonaniem waloryzacji

Rzetelne skatalogowanie flory, fauny oraz przyrody nieożywionej to dopiero pierwszy etap usługi, jaką realizuje nasza firma. Z punktu widzenia prowadzenia inwestycji na danym terenie, np. budowy drogi, o wiele ważniejszy jest dokument waloryzacji przyrodniczej. Jest to wymóg związany z przepisami w zakresie ochrony środowiska, którymi zawsze się kierujemy, wykonując powierzone nam zadania. Nasi doświadczeni pracownicy po wykonaniu inwentaryzacji zaczynają katalogowanie wszystkich gatunków do określonych przepisami kategorii. W ten sposób powstaje dokument stanowiący element uzupełniający raport dotyczący wpływu inwestycji na środowisko w miejscu jej realizacji. Dzięki inwentaryzacji możemy między innymi bardzo dokładnie wykazać obszary zagrożone, co do których konieczne jest podjęcie odpowiednich działań.

Czy inwentaryzacja przyrodnicza jest kosztowna?

Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz korzystaniu z najnowocześniejszych narzędzi możemy zagwarantować, że w naszym przypadku badanie siedlisk przyrodniczych będzie usługą atrakcyjną pod kątem ceny. Jednak kosztu tego nie da się zawrzeć w jednych, bardzo ogólnych ramach. Wyliczamy go indywidualnie po otrzymaniu zlecenia, biorąc pod uwagę między innymi takie czynniki, jak:
  • poziom trudności przeprowadzenia badań (np. tereny bardzo bogate we florę oraz faunę),
  • wielkość obszaru do analizy,
  • zakres prac do wykonania.
Najlepszym dowodem na to, że wykonanie takiej inwentaryzacji to trudne zadanie jest fakt, że badania nierzadko prowadzi się tygodniami, a nawet miesiącami. Wiele inwestycji planuje się na terenach mocno zróżnicowanych przyrodniczo, których analiza nawet bardzo doświadczonym fachowcom może zająć dużo czasu. Dokładamy również wszelkich starań do tego, aby opracować rzetelne raporty, w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Świadczymy kompleksowe usługi i elastycznie podchodzimy do swojej pracy, starając się sprostać wszystkim oczekiwaniom zleceniodawcy. Z tego powodu, jeśli chcą Państwo poznać koszt wykonania pełnej inwentaryzacji, zapraszamy do kontaktu. Po zapoznaniu się z konkretną sytuacją przygotujemy cennik, po którego akceptacji od razu zabierzemy się do pracy.

Inwentaryzacja przyrodnicza to podstawa przy planowaniu inwestycji w terenie

Dziś absolutną podstawą uzyskania pozwolenia na budowę jest wydanie tzw. decyzji środowiskowej. Potrzebny jest również specjalny harmonogram wyszczególniający wszystkie zadania, jakie trzeba wykonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dokumenty te mają na celu ochronę środowiska naturalnego przy jednoczesnym pogodzeniu interesów np. firm chcących zrealizować na danym terenie prace budowlanej. Wykonywana przez nas inwentaryzacja przyrodnicza to podstawa, bez której nie da się uzyskać decyzji środowiskowej i, co za tym idzie, pozwolenia na budowę. Mamy odpowiednie kompetencje do realizacji takich zadań i zawsze gwarantujemy najwyższą jakość usług przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen. Bardzo rzetelnie podchodzimy do swojej pracy, gwarantując wszystkim klientom kompleksowe wsparcie z zakresu ochrony przyrody na każdym etapie realizacji inwestycji. W celu ustalenia szczegółów współpracy już teraz zachęcamy do kontaktu z nami. Wszystkie przygotowywane przez nas dokumenty są zgodne z aktualnymi normami środowiskowymi oraz przepisami prawa.

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.