Inwentaryzacja przyrodnicza


Inwentaryzacja przyrodnicza to zestawienie podstawowych elementów przyrody, na które składa się fauna i flora, tak zwana przyroda ożywiona oraz przyroda nieożywiona między innymi skały, odkrywki geologiczne, kamieniołomy.

Wykonując inwentaryzację przyrodniczą w terenie specjalista ma w szczególności na uwadze elementarne rozpoznanie całych ekosystemów. Pozwala to na ustalenie aktualnego stanu przyrody na danym obszarze. Wyniki rozpoznania terenowego w połączeniu z historycznymi danymi zazwyczaj są podstawą do waloryzacji przyrodniczej, czyli przyporządkowania zbadanym obszarom (innym elementom przyrody) różnych rang/kategorii ważności lub cenności przyrodniczej. Zatem podstawą waloryzacji przyrodniczej jest rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja elementów przyrody.

Coraz częściej wymaga się inwentaryzacji przyrodniczej przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, aby zmniejszyć ryzyko naruszenia prawnych zakazów względem gatunków chronionych. Warto pomyśleć o inwentaryzacji przyrodniczej jeszcze przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ponieważ rzetelna inwentaryzacja przyrodnicza może być wykonana jedynie w sezonie wegetacyjnym. Warto wiedzieć, że stwierdzenie na terenie planowanej inwestycji stanowisk chronionych roślin, grzybów, czy zwierząt nie zamyka nam drogi do realizacji inwestycji. Wiele spośród chronionych gatunków, to gatunki pospolite i stosunkowo w niewielkim stopniu zagrożone. Zwykle mało kosztowna kompensacja przyrodnicza pozwala nam łatwo uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionych. Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi także między innymi podstawę do konstruowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowania form ochrony przyrody. Jest to zadanie, które wymaga dużej wiedzy, a w szczególności znajomości gatunków roślin, zbiorowisk roślinnych, zwierząt, podstaw geologii i geomorfologii, a także dobrej organizacji pracy w terenie. Aby została dobrze przeprowadzona należy ją powierzyć specjalistom posiadającym praktykę terenową.

Kontakt

Inwentaryzacja flory

W celu identyfikacji szaty roślinnej danego terenu należy przeprowadzić spis gatunków roślin oraz analizę fitosocjologiczną. Podczas inwentaryzacji florystycznej w terenie, dany obszar powinien zostać podzielony na kwadraty, w których oznacza się stanowiska wszystkich gatunków. Po oznaczeniu gatunków roślin generuje się mapy florystyczne ukazujące rozmieszczenie cennych gatunków objętych ochroną. Często nie jest możliwe precyzyjne oznaczenie wszystkich gatunków dane obszaru ze względu na różną porę pojawiania się lub kwitnienia. W przypadku mało cennych przyrodniczo terenów prowadzenie inwentaryzacji kilkukrotnie w ciągu roku nie ma uzasadnienia merytoryczno-ekonomicznego i można ograniczyć się do wykluczenia, że osobniki odnalezionych roślin nie należą do gatunków chronionych. Badanie fitosocjologiczne obejmuje rozpoznanie gatunków roślin oraz identyfikację zbiorowiska roślinnego z wykorzystaniem tzw. zdjęcia fitosocjologicznego, które wykonuje się poprzez wykonanie poniższych czynności:

  • wytypowanie jednorodnego płatu roślinności,
  • wyznaczenie powierzchni badawczej,
  • opisanie wybranej powierzchni (dokładna lokalizacja, wysokość m n.p.m, sposób użytkowania itp.)
  • podział występujących roślin na następujące warstwy: warstwa A - drzewa, warstwa B - krzewy, warstwa C- rośliny zielne, warstwa D- mszaki,
  • procentowe określenie pokrycia w warstwach,
  • oznaczenie gatunkowe roślin oraz przypisanie ich do konkretnej warstwy,
  • określenie ilościowe każdego gatunku.

Inwentaryzacja fauny

Podczas inwentaryzacji fauny należy uwzględnić zarówno osobniki należące do kręgowców jak i do bezkręgowców. Ze względu na trudności systematyczne przy oznaczaniu bezkręgowców należy skupić uwagę na gatunkach łatwo dostrzegalnych oraz identyfikowalnych. Inwentaryzację przeprowadza się w poszczególnych biotopach takich jak: wody i bagna, łąki, pola, lasy i zarośla, murawy kserotermiczne oraz obszary zurbanizowane. Dobrze jest, aby wizyty w ternie były przeprowadzone kilkukrotnie w sezonie wegetacyjnym ponieważ np. wczesną wiosną łatwiej jest dostrzec drobne zwierzęta.

Inwentaryzacja przyrody nieożywionej

Podczas inwentaryzacji przyrody nieożywionej należy zwrócić uwagę na takie elementy jak: źródła, pojedyncze skałki lub ich grupy, naturalne odkrywki geologiczne, stare kamieniołomy, itp., oraz przeprowadzić inwentaryzację wczesną wiosną przed rozwinięciem liści drzew i krzewów.

Kontakt
5 (100%) 2 głosy

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.