Ekspertyza dendrologiczna

Dendrologia, jako dziedzina nauki zajmująca się badaniem drzew i krzewów ma istotne znaczenie nie tylko w działaniach związanych z ochroną środowiska oraz ekologią. Architektura krajobrazu, ogrodnictwo czy inwestycje związane z infrastrukturą miejską, to tylko niektóre branże, w których wykorzystuje się założenia tej nauki. Celem określenia struktury drzewa, jego stanu zdrowia, zbadania wnętrza oraz identyfikacji różnego rodzaju zagrożeń opracowuje się ekspertyzę dendrologiczną. Sporządzenie raportu pozwala na kompleksową identyfikację drzewostanu wraz z oceną jego kondycji i faktycznego stanu. Specjalizujemy się w kompleksowym opracowywaniu ekspertyz dendrologicznych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych. Opinia dendrologiczna pozwala uzyskać odpowiedź o faktyczny stan drzewostanu występującego na określonym terenie. Przedmiotem oceny jest ustalanie m.in. gatunku drzewa, jego fizycznej wielkości, wieku, ewentualnych chorób czy zagrzybienia. Operat wykonywany jest przez osobę uprawnioną, najczęściej biegłego sądowego lub rzeczoznawcę z zakresu ochrony przyrody. Osoba ta musi legitymować się udokumentowaną wiedzą z obszaru dendrologii, a także leśnictwa czy biologii.

W jakich sytuacjach opracowuje się operat dendrologiczny?

Obowiązek sporządzania ekspertyz dendrologicznych wynika bezpośrednio z obowiązującego w Polsce prawa o ochronie przyrody. Wykonanie operatu zleca się, planując i realizując inwestycje na określonym, zadrzewionym obszarze. Również wnioskowanie o zezwolenie na wycinkę drzew warunkowane jest sporządzeniem odpowiedniej opinii. Jednocześnie, operat dendrologiczny wykonywany jest wówczas, gdy nastąpi samowolna wycinka zadrzewienia, bez wymaganego przepisami pozwolenia. Wówczas, informacje zebrane w procesie analizy, takie jak gatunek drzewa, jego wiek oraz rozmiar, stanowią podstawę do naliczenia wysokości kary za nielegalne usunięcie drzew z określonego terenu.

Co powinna zawierać ekspertyza?

Opinia dendrologiczna, jako efekt szczegółowo wykonanego badania struktury drzew występujących na danym obszarze powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące samego drzewostanu lub zespołu krajobrazowego. Zazwyczaj, oprócz analizy stanu zdrowotnego drzewa oraz określenia jego szczegółowych parametrów, prawidłowo sporządzony dokument zawiera również informacje dotyczące niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych dla występujących na danym obszarze gatunków. Elementem ekspertyzy jest także uwzględnienie czynników adekwatnych dla danej lokalizacji, w stopniu bezpośrednim lub pośrednim oddziałujących na kondycję drzewostanu.

Opinia dendrologiczna i jej wpływ na proces inwestycyjny

Naturalnym elementem realizacji inwestycji związanej z ingerencją w naturalny krajobraz danego obszaru lub oddziałującej na środowisko naturalne, będzie wykonanie rzetelnej i obiektywnej ekspertyzy dendrologicznej. Tego rodzaju opracowanie pomoże określić skalę wpływu realizowanego przedsięwzięcia na drzewostan. Szczególnego znaczenia tego rodzaju ekspertyza nabiera w przypadku gruntowej przebudowy lub rozbudowy infrastruktury na terenach wiejskich, lub w obszarach do tej pory obfitujących w naturalne skupiska drzew. Przykładem może być tutaj budowa autostrady na terenach dotychczas zadrzewionych. Wykonanie szczegółowej oceny drzewostanu będzie również niezbędne przy planowanych remontach, modernizacjach, rozbudowach czy przebudowach istniejącej już infrastruktury. W przypadku szczególnie cennych dla krajobrazu oraz ekosystemu egzemplarzy drzewostanu sporządza się jego szczegółową inwentaryzację, skutkującą wykonaniem pogłębionej ekspertyzy dendrologicznej. Celem takiego postępowania jest wskazanie m.in. tych konkretnych drzew, które w związku z realizacją projektowanej inwestycji będzie można wyciąć. Pogłębiona ocena pozwala również znaleźć odpowiedzi na pytania odnośnie do tego, czy da się przeprowadzić przedsięwzięcie bez konieczności usuwania jakichkolwiek elementów istniejącego drzewostanu.

Nasadzenia zastępcze i formy pielęgnacji drzew

Z przepisów ustawy o ochronie przyrody wynika, że w przypadku braku możliwości wykonania inwestycji bez wycięcia drzew, inwestor zobowiązany jest wykonać nasadzenia zastępcze, mające zrekompensować ubytek drzewostanu. Nie może on jednak wykonać tego rodzaju czynności według własnych upodobań. W celu ustalenia ilości, lokalizacji oraz rodzaju drzew do nasadzeń zastępczych, również opracowuje się operat dendrologiczny. Jego celem jest precyzyjne wskazanie warunków procesu nasadzania, wraz ze szczegółowym opisem niezbędnych do wykonania czynności pielęgnacyjnych w okresie minimum 3 lat od daty posadzenia. Innym przypadkiem, w którym ekspertyza dendrologiczna będzie pomocna, jest stan, gdy istniejące drzewa z różnych przyczyn zaczynają stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz infrastruktury. Wykonana analiza pozwala ustalić jego przyczynę, którą może być m.in. zanieczyszczenie powietrza lub gleby, brak miejsca do naturalnego formowania się korzeni oraz wiele innych czynników, negatywnie wpływających na kondycję zdrowotną drzewostanu. Celem przeprowadzenia inwentaryzacji w takich przypadkach powinno być przede wszystkim określenie żywotności drzew oraz identyfikacja problemów obniżających jego właściwości fizyczne. Na podstawie sporządzonej ekspertyzy można określić plan działań pielęgnacyjnych, zabezpieczających drzewostan lub krzewy, albo w ostateczności – podjąć decyzję o konieczności ich usunięcia. Wykonanie odpowiednich badań pozwala również na ocenę prawidłowości podejmowanych dotychczas działań pielęgnacyjnych i podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie zabiegów na bardziej skuteczne. Operat może być również formą ochrony dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni, np. na mocy umowy z gminą. Jeśli udowodnione zostanie, że pogorszenie stanu zdrowia drzew i krzewów nie jest efektem nieprawidłowych zabiegów, ale innych, niezależnych czynników, możliwe będzie uniknięcie roszczeń z tytułu niewywiązania się z umowy.

Komu potrzebny jest operat dendrologiczny?

Jak widać, ekspertyza dendrologiczna jest dokumentem, który może zostać sporządzony w wielu różnych sytuacjach. Ilość informacji uzyskiwanych w trakcie szczegółowo wykonywanego, obiektywnego badania, pozwala znaleźć odpowiedź na wiele pytań i kwestii, istotnych dla:
  • potencjalnych i faktycznych inwestorów,
  • administratorów zieleni miejskiej,
  • ośrodków badawczych i instytucji naukowych,
  • organizacji zajmujących się ochroną przyrody,
  • przedsiębiorstw z sektora utrzymania zieleni.
Jako dynamicznie rozwijający się zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania dokumentacji środowiskowych, zapewniamy kompleksowe wsparcie w wykonywaniu operatów dendrologicznych. W codziennej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, pozwalające na całkowicie bezinwazyjną diagnozę stanu zdrowotnego istniejącego zadrzewiania. Przeprowadzone przez nas badanie będzie cennym wsparciem zarówno dla inwestorów, jak i wszelkich organizacji zajmujących się ochroną i utrzymaniem zieleni. Dzięki użyciu profesjonalnych urządzeń jesteśmy w stanie wykonywać najbardziej niestandardowe czynności badawcze oraz pomiarowe, dzięki którym sporządzane przez nas ekspertyzy cechują się precyzją oraz najwyższym stopniem obiektywności.

Ekspertyzy dendrologiczne – dlaczego warto nam zaufać?

Współpracującym z nami Klientom zapewniamy całościowe podejście do kwestii związanych z badaniem drzewostanu, oferując fachowe doradztwo i pełną obsługę procesu inwentaryzacji dendrologicznej. Wykonywane przez nas dokumentacje gwarantują szczegółowy opis drzewa, zawierający informacje o gatunku, wieku oraz jego parametrach. Integralną częścią każdego raportu jest skrupulatny opis badań dendrologicznych wraz z kompletem wyników, opis ewentualnych uszkodzeń, ubytków, zgnilizn czy pęknięć. Dopełnieniem sporządzonego opracowania jest również dołączona do niego dokumentacja fotograficzna.

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.