Operaty wodnoprawne

W procesie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne niezbędne jest przedłożenie operatu wodnoprawnego. To szczegółowy dokument określający parametry i cechy charakterystyczne wód, z których dany podmiot zamierza korzystać w sposób szczególny w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Na mocy pozwolenia wodnoprawnego możliwe jest m.in. odprowadzanie ścieków lub wód odpadowych, pobór cieczy powierzchniowych i podziemnych, a także wykonywanie urządzeń wodnych, np. studni. Pozwoleniu wodnoprawnemu podlegają również inne działania, mogące mieć wpływ na stan wody oraz gospodarkę wodno-ściekową, m.in. lokalizacja nowych obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub przekroczenie cieków linią kablową.

Czym jest operat wodnoprawny i co zawiera?

Konieczny do uzyskania powyższego pozwolenia operat wodnoprawny dzieli się na część opisową oraz graficzną. W części opisowej (standardowego) dokumentu powinny zostać zamieszczone niezbędne informacje, takie jak:
 • identyfikacja zakładu wnioskującego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z danymi o adresie i siedzibie,
 • określenie celu korzystania z wód oraz zakresu ich wykorzystywania,
 • dane o stanie prawnym nieruchomości mieszczących się w obszarze oddziaływania planowanego korzystania z wód lub urządzeń wodnych,
 • charakterystyka urządzeń wodnych,
 • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • charakterystyka wpływu gospodarowania na stan wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • wskazanie obowiązków podmiotu ubiegającego się o pozwolenie względem osób trzecich,
 • planowany okres rozruchu oraz procedur postępowania na wypadek rozruchu, zatrzymania działalności, awarii czy uszkodzeń urządzeń pomiarowych,
 • opis form ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania korzystania z wód.
Dodatkowo w zależności od rodzaju korzystania z wód, dokument zawiera inne informację jak na przykład ilości wprowadzanych ścieków lub wód opadowych, ilości pobieranych wód i inne. Integralnym elementem zgłoszonego operatu wodnoprawnego jest również dokumentacja graficzna. Powinna ona zawierać schematy oraz plany rozmieszczenia urządzeń wodnych. W części graficznej powinny znaleźć się m.in.:
 • plan projektowanych urządzeń wodnych oraz zasięg oddziaływania korzystania z wód i urządzeń wodnych, oznaczenie nieruchomości oraz jej powierzchni na mapie sytuacyjno-wysokościowej,
 • technologiczny lub funkcjonalny schemat urządzeń wodnych,
 • plan rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • przekroje podłużne oraz poprzeczne urządzeń wodnych, a także biegnących w zasięgu ich oddziaływania koryt wód.

Kto musi ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne?

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne w przypadku podmiotów korzystających z wód powierzchniowych lub podziemnych w zakresie ich pobierania lub odprowadzania. Pozwolenie jest również konieczne w przypadku spuszczania ścieków do wody bądź bezpośrednio do gruntu. Innym przypadkiem, w którym potrzebne jest otrzymanie takiego dokumentu, jest budowa wszelkiego rodzaju urządzeń wodnych: studni, stawów rybnych lub rekreacyjnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, tam czy budowli piętrzących. Inne rodzaje przedsięwzięć, dla których tego rodzaju dokument będzie niezbędny, to m.in.:
 • odprowadzanie wód opadowych do wód lub urządzeń wodnych,
 • regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach do nich przylegających,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków,
 • budowa/przebudowa/likwidacja  rowów, kanałów czy obiektów zbiorników,
 • budowa obiektów energetyki wodnej,
 • przerzuty wody oraz mechaniczne zasilanie wód gruntowych,
 • przekroczenie cieku podziemną siecią elektroenergetyczną lub inną,
 • wydobywanie z wód żwiru, kamienia, piasku oraz innych minerałów.

Ile kosztuje sporządzenie operatu wodnoprawnego?

Składając wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości kilkuset złotych. Jeśli jego złożenie odbywa się przez pełnomocnika, do opłaty skarbowej należy doliczyć dodatkową kwotę 17 zł. Opłata za sporządzenie operatu jest kwestią indywidualną, uzależnioną m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, rodzaju i charakteru planowanego korzystania z wód.

Operat wodnoprawny – procedura uzyskiwania pozwolenia

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć do właściwego organu administracyjnego. W przypadku standardowego wykorzystywania wód podmiotem wydającym decyzję jest dyrektor zarządu zlewni. Dla niektórych pozwoleń wnioski kieruje się do dyrekcji regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Należy do niego załączyć operat wodnoprawny. Zezwolenie uzyskuje się na określony czas, uzależniony od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej:
 1. W przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, okres jego ważności wynosi 10 lat.
 2. Zgoda na wprowadzenie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego może być udzielona na maksymalnie 4 lata.
 3. Z kolei zgoda na wycinanie roślin ze zbiorników lub ich brzegów, a także na wydobywanie piasków, kamieni czy żwirów – na nie dłużej niż 5 lat.
 4. Pozostałe pozwolenia wydawane są na okres nie dłuższy niż 30 lat.

Dlaczego wykonanie operatu warto powierzyć profesjonalistom?

Z uwagi na stopień skomplikowania materii, konieczność specjalistycznych obliczeń hydrologicznych i/lub hydraulicznych oraz szeroki zakres informacji zawartych w treści operatu wodnoprawnego, warto jego wykonanie zlecić profesjonalistom z odpowiednim doświadczeniem. Dzięki temu zyskujemy pewność, że opracowanie zawierało będzie wszystkie niezbędne informacje, będące warunkiem otrzymania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych lub korzystanie z wód. Jednocześnie, zespół ekspertów sprawuje kontrolę nad całym przebiegiem postępowania administracyjnego. Sporządzona dokumentacja będzie wolna od błędów i uchybień, co nie tylko wykluczy ryzyko odrzucenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne, ale również znacznie przyspieszy całą procedurę.

Dokumenty załączane do wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z wód:

 • operat wodnoprawny,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wymagana dla inwestycji),
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na ich wykorzystywanie w przypadku pozwolenia na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą - dla pozwoleń na piętrzenie wód lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,
 • dokumentacja hydrogeologiczna – dla pozwoleń na odwadnianie obiektów budowlanych lub na pobór wód podziemnych.

Wnioski i zgłoszenia operatu wodnoprawnego

Podmiotom ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne polecamy nasze kompleksowe usługi w przygotowywaniu wniosków i zgłaszania operatu do urzędów. Jako zespół doświadczonych ekspertów w dziedzinie dokumentacji środowiskowych, dysponujemy wiedzą oraz bogatym doświadczeniem, gwarantującym przygotowanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów. Sporządzimy dla Państwa kompleksowy operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Jako Państwa pełnomocnik, sprawujemy szczegółowy nadzór nad przebiegiem postępowania administracyjnego, monitorując m.in. zgłoszenie operatu, dochowanie terminów przez orany rozpatrujące wnioski. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji. Przez wiele lat naszej działalności sporządziliśmy szereg dokumentów środowiskowych na rzecz podmiotów z różnych branż i sektorów przemysłu. Z przyjemnością pomożemy w tworzeniu zgodnej z przepisami dokumentacji na pozwolenie na korzystanie z wód. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo oraz indywidualne podejście do Klienta.       Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.