Cena karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Koszt kart informacyjnych przedsięwzięcia jest bardzo zróżnicowany. Główne czynniki decydujące o koszcie wykonania KIP to:

  • przekształcana powierzchnia i zróżnicowanie ekosystemów
  • rodzaj, wielkość i stopień skomplikowania planowanego przedsięwzięcia
  • organ administracji jaki będzie wydawał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Najprostszy KIP może kosztować jedynie 1 830 zł netto, ale należy pamiętać że usługa taka nie zawiera reprezentowania wnioskodawcy przed organem, kosztów opłaty administracyjnej, opłat za dane z ewidencji gruntów i budynków, a klient sam musi dostarczyć odpowiednie zdjęcia terenu potrzebne do opisu szaty roślinnej. Niektórzy inwestorzy, chcąc przyspieszyć uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decydują się na zamówienie KIP rozszerzonej o elementy raportu o oddziaływaniu na środowisko. Koszt takiej usługi dla dużych i złożonych przedsięwzięć realizowanych w największych miastach to koszt 28 510 zł netto. Średnia cena KIP w wariancie podstawowym tj. zawierającym inwentaryzację szaty roślinnej, pozyskanie danych z ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie wniosku o wydanie DoŚU, reprezentowanie wnioskodawcy oraz opłaty skarbowe i administracyjne wynosi 6 830 zł netto wraz z dojazdami.