Pozwolenie zintegrowane

W niektórych firmach zachodzi potrzeba wykorzystania instalacji, które z założenia mogą powodować zanieczyszczenie środowiska. W takiej sytuacji konieczne może być uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane to swego rodzaju forma licencji udzielanej na prowadzenie działalności przemysłowej. Otrzymują ją dla różnego rodzaju instalacji np. hodowlanych czy przemysłowych. Do prawa unijnego pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone dzięki Dyrektywie IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control) z roku 1996. Potem zastąpiono je dyrektywą IED w sprawie emisji przemysłowych z roku 2010. Po wejściu Polski w struktury UE prawo to dostosowali również do polskich przepisów na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska z roku 2001. Pozwolenia zintegrowane mogły od tego momentu zastępować obowiązujące wcześniej cząstkowe pozwolenia środowiskowe. Łączą one wiele rodzajów oddziaływań na środowisko, których dotyczą pozwolenia cząstkowe. Dodatkowo wskazują na powiązania między tymi oddziaływaniami. Kontakt

Kiedy jest wymagane posiadanie pozwolenia zintegrowanego?

Niektóre instalacje, których funkcjonowanie na skutek prowadzonej działalności może prowadzić do zanieczyszczenia pewnych elementów środowiskowych i przyrodniczych objęte są obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego. Wydawane jest ono nie dla danego zakładu, ale dla konkretnej instalacji. Na jego terenie może się bowiem znajdować więcej niż jedna konstrukcja tego typu. Wówczas trzeba uzyskać pozwolenie zintegrowane dla każdej z nich bądź objąć je jednym. Dodatkowo, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z roku 2001 instalacją jest:
 • stacjonarne urządzenie techniczne bądź zespół urządzeń, które powiązane są w sposób technologiczny i zarządza nimi jeden podmiot, a także leżą na terenie tego samego zakładu;
 • obiekty budowlane, które nie są urządzeniami technicznymi bądź ich zespołami, a ich eksploatacja może skutkować emisją do środowiska.
Szczegółowe informacje na temat instalacji, które wymagają pozwolenia zintegrowanego znaleźć można w załączniku do rozporządzenia MŚ z roku 2014 w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W praktyce pozwolenie zintegrowane wydawane jest w przypadku instalacji:
 • wykorzystywanych do wytwarzania energii i paliw,
 • służących do chowu lub hodowli zwierząt,
 • będących ubojniami zwierząt, mleczarniami bądź rzeźniami,
 • wykorzystywanych do produkcji i obróbki metali,
 • w przemyśle mineralnym, a więc związanych z przetwarzaniem surowców skalnych,
 • w przemyśle chemicznym, wykorzystywanych do produkcji nawozów, pestycydów, tworzyw sztucznych itd.,
 • w gospodarce odpadami, a więc służących do odzysku, składowania, unieszkodliwiania, czy składowania odpadów,
 • wykorzystywanych do produkcji papieru, płyt pilśniowych, czy wiórowych.
Posiadając pozwolenie zintegrowanie nie trzeba już ubiegać się o takowe na wytwarzanie odpadów, wprowadzenie gazów czy płynów do powietrza, wodnoprawne na pobór wód oraz na wprowadzenie ścieków do ziemi lub wód. Kontakt

Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?

Aby uzyskać dokument tego typu należy złożyć odpowiedni wniosek. Dokonać tego może podmiot, który prowadzi instalację, również zarządzający tylko jej poszczególnymi elementami lub dopiero przymierzający się do realizacji nowej inwestycji tego rodzaju. Stosowny wniosek o pozwolenie zintegrowane powinien być przy tym złożony do organu ochrony środowiska, który jest właściwy z uwagi na lokalizację instalacji, której dane pozwolenie dotyczy. Jest nim w praktyce:
 • prezydent miasta lub starosta. Dotyczy to miast na prawach powiatu i powiatów;
 • marszałek województwa. Sytuacja ta ma miejsce wówczas, gdy instalacja kwalifikowana jest jako znacząco oddziałująca na środowisko naturalne. Także projektów o zasięgu regionalnym służących do przetwarzania odpadów komunalnych, które określone są w wojewódzkim planie gospodarki odpadami;
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska – dotyczy to instalacji, które zlokalizowane są na terenach zamkniętych;
 • organ ochrony środowiska, który ma uprawnienia do wydawania decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami wydobywczymi. Dotyczy to instalacji, które mają związek z odpadami innymi niż wydobywcze, wytworzone w miejscu wydobywania kopalin ze złóż. A przy okazji ich magazynowania czy przerabiania.

Kiedy pozwolenie zintegrowane nie jest wymagane?

Wiadomo już, że trzeba je posiadać w przypadku prowadzenia instalacji, które, z uwagi na rodzaj wykonywanej działalności i jej skali, niosą niebezpieczeństwo związane z pojawieniem się zanieczyszczeń środowiska w otaczającym ich otoczeniu. Dokładne informacje na ten temat znaleźć można w rozporządzeniu MŚ z 2014 roku w sprawie projektów instalacyjnych mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości. W dokumencie tym wspomniano rodzaje inwestycji, które mogą w praktyce przyczyniać się do danego zanieczyszczenia. Obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego nie mają jednak instalacje – bądź ich części – wykorzystywane jedynie w celu rozwoju, badania czy przeprowadzania testów nowych produktów bądź procesów technologicznych. Kontakt

Przygotowanie raportu początkowego

Niekiedy podmiot wnioskujący o wydanie pozwolenia zintegrowanego ma obowiązek dołączyć do wniosku raport początkowy. Kiedy taka konieczność ma miejsce? W praktyce przedsiębiorstwo lub instytucja, które składają wniosek o jego wydanie muszą poddać analizie fakt, czy istnieje rzeczywiste ryzyko zanieczyszczenia przez zakład, na terenie którego dana instalacja się znajduje. Jeśli taka możliwość jest, zachodzi obowiązek sporządzenia raportu początkowego i dołączenia go do wniosku. Ustawa Prawo ochrony środowiska nie wskazuje jednak dokładnie, kto powinien  być autorem raportu początkowego. Przyjmuje się więc, że dokument ten przygotować może każdy, kto tylko posiada ku temu odpowiednią wiedzę. Jednak nie trzeba potwierdzać tego faktu żadnymi uprawnieniami. Ustawodawca określił dokładnie wytyczne, które mają związek z badaniami przeprowadzanymi w czasie przygotowywania wspomnianego tekstu raportującego.

Opłaty za pozwolenie zintegrowane

Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy wnieść opłatę rejestracyjną – uwzględnia ona pewne czynności administracyjne. W przypadku braku jej uregulowania w czasie składania wniosku organ, do którego zwrócono się o wydanie pozytywnej decyzji, wyznacza na ogół 7 lub 14 dni na wniesienie stosownej kwoty. Jeśli mimo to dany podmiot nie wywiąże się z tego obowiązku, wniosek zostaje zwrócony. Co ciekawe zainteresowany podmiot, jeśli uzna tę decyzję za niesłuszną, może złożyć zażalenie. Należność wynikającą z rejestracji w przypadku ubiegania się o wydanie stosownego pozwolenia powinno wnieść się na konto bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak ją obliczyć? Do tego służy wzór: O = B x WR/WP O to wysokość opłaty rejestracyjnej. B to wysokość bazowej stawki wspomnianej kwoty dla określonego rodzaju instalacji. WR to maksymalna możliwa do osiągnięcia wielkość parametru, który określa skalę działalności prowadzonej w instalacji. WP to progowa wielkość parametru, który cechuje skalę działalności prowadzonej w instalacji danego typu. Wartości B i WP podane są w rozporządzeniu MŚ z roku 2014 w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Wysokość wskaźnika WR wyrażana jest w tych samych jednostkach, jak wartość WP. Gdy wielkość WR jest mniejsza bądź równa WP, wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty B. W momencie, gdy na terenie jednego zakładu działa więcej niż jedna instalacja tego samego rodzaju, wskaźnik WR oblicza się poprzez zsumowanie wskaźników WR wszystkich znajdujących się w danym miejscu konstrukcji. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dotyczy projektów różnego typu, ale takich, które znajdują się na terenie jednego zakładu, wysokość opłaty rejestracyjnej to suma wyliczonych wartości dla wszystkich rodzajów instalacji. W praktyce ostateczna należność do zapłaty nie może przekraczać 12 tysięcy złotych.

Opłaty Skarbowe

Opłata skarbowa w przypadku pozwolenia zintegrowane wynosi 2011 zł  w przypadkach wiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Gdy pozwolenie ma dotyczyć działalności prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców, małe i średnie firmy bądź podmioty rolnicze, opłata wynosi 506 złotych.. Taka sama kwota (506 złotych) obowiązuje, gdy określona sytuacja prawna nie dotyczy działalności gospodarczej. Powinna ona być wpłacona na konto urzędu miasta bądź gminy, właściwe dla siedziby urzędu, w jakim składa się wniosek. Jego numer można najczęściej znaleźć na stronie internetowej danej instytucji. Dowód wpłaty w tym przypadku może mieć formę wydruku, który potwierdza dokonanie przelewu. Podobnie jak w innych sprawach administracyjnych, aby ustanowić pełnomocnika, należy do wniosku dołączyć stosowny dokument oraz dowód wpłaty w wysokości 17 złotych. Za pełnomocnictwo nie trzeba płacić jedynie w przypadku udzielania go mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, wnukom, dziadkom, czy rodzeństwu. Ponadto pisma tego rodzaju nie trzeba dołączać wówczas, gdy wniosek w imieniu danego przedsiębiorcy składa osoba, która jest już wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Kontakt

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego

Urząd ma teoretycznie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku na wydanie pozwolenia zintegrowanego. Jednak w praktyce termin ten może być nieco dłuższy, bo nie wlicza się do niego terminów, które przewidziane są w przepisach. Dotyczą one uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień, czy okresów, gdy postępowanie jest zawieszone. Ponadto proces ten  w niektórych przypadkach może ulec opóźnieniu na skutek zaniedbań ze strony wnioskodawcy itp. Od postanowienia urzędu zawsze można się odwołać. Jest na to 14 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Odwołanie składa się za pośrednictwem urzędu, który daną decyzję wydał. Rozpatruje je:
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – gdy pozwolenie znalazło się w gestii regionalnej dyrekcji ochrony środowiska;
 • Ministerstwo Środowiska – gdy było ono procedowane przez urząd marszałkowski;
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze – gdy pozwolenie zintegrowane było procedowane przez urząd miasta na prawach powiatu bądź starostwo powiatowe.
Pozwolenia zintegrowane wydają bezterminowo. Jednak na prośbę wnioskodawcy można ustalić termin ważności takiego dokumentu. Wyjątkiem od tej reguły jest pozytywna decyzja dla prowadzącego zakład recyklingu statków. Otrzymywane jest ono na okres nie dłuższy niż 5 lat, ale można je przedłużać.

Kiedy pozwolenie zintegrowane jest nieważne?

Okazuje się, że pozwolenie to może w kilku przypadkach wygasnąć. Jest ono nieważne w sytuacji, gdy:
 • upłynie czas, na jaki zostało ono wydane;
 • wnioskodawca nie rozpoczął działalności objętej autoryzacją w ciągu dwóch lat od dnia, w którym takowy dokument otrzymał;
 • wnioskodawca przestał być podmiotem prowadzącym daną instalację bądź upoważnienie tego typu stało się z różnych powodów bezprzedmiotowe;
 • wnioskodawca wystąpił o jego wygaszenie;
 • wnioskodawca nie prowadził działalności objętej zakresem wydanego zaświadczenia przez okres dwóch lat;
 • wstrzymano termiczne przekształcanie odpadów na dłużej niż 12 miesięcy;
 • wstrzymano użytkowanie składowiska na dłużej niż 12 miesięcy;
 • minęły dwa lata od wydania pozwolenia, a nie wykonano ustaleń, które z postępowania kompensacyjnego wynikały.
W praktyce wygaśnięcie danego pozwolenia zintegrowanego musi stwierdzić urząd, który je wydał. Właściciel instalacji powinien dostać w tej sprawie stosowną decyzję. Pozwolenie zintegrowane może również zostać cofnięte bądź ograniczone bez żadnego odszkodowania, gdy dana instalacja nie jest w sposób poprawny eksploatowana. Nie może ona bowiem stwarzać żadnego poważnego zagrożenia dla stanu środowiska naturalnego lub dla życia i zdrowia ludzi. Osoba, która otrzymała decyzję o cofnięciu bądź ograniczeniu pozwolenia zintegrowanego musi natychmiast wykonać zawarte w niej ustalenia. Dokument ten ma bowiem rygor natychmiastowej wykonalności.

Urząd może je cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania w sytuacji, gdy:

 • instalację eksploatują z naruszeniem warunków wydanego pozwolenia bądź innych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, czy ustawy o odpadach;
 • instalacja jest objęta postępowaniem kompensacyjnym;
 • zmianie uległy przepisy w zakresie ochrony środowiska. Nie pozwala to na emisję lub korzystanie z ekosystemu naturalnego w sposób określony w pozwoleniu;
 • przekroczono krajowy pułap emisji określony w ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z roku 2009.
Urząd może również cofnąć lub ograniczyć pozwolenie zintegrowane za odszkodowaniem. Musi jednak być to uzasadnione względami ochrony środowiska naturalnego bądź zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Urząd w drodze decyzji ustala wysokość takiego odszkodowania. Nie można jej zaskarżyć.

Strony biorące udział w postępowaniu

Urząd powinien zapewnić społeczeństwu możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, które dotyczy pozwolenia zintegrowanego dla danej instalacji bądź wydania go z odstępstwem od granicznych wielkości emisyjnych. Tym samym powinien podać do wiadomości publicznej informacje na temat danej sprawy. Społeczność ma prawo wnosić wnioski i uwagi w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo udział w postępowaniu zgłosić mogą organizacje ekologiczne. Muszą być to jednak instytucje, które prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Co ciekawe, nie zawsze sprawa toczy się tylko między wnioskodawcą a urzędem. Urząd ma za zadanie ustalić strony postępowania administracyjnego. Mogą być to inne podmioty prowadzące instalację bądź takie, które posiadają prawa do korzystania z wód publicznych, o ile złożony wniosek obejmuje ich pobór lub wprowadzanie do nich ścieków. W sytuacji, gdy liczba stron postępowania jest większa niż 20, urząd zawiadamia je o swoich decyzjach poprzez internetowy Biuletyn Informacji Publicznej bądź przez obwieszczenie. W tym przypadku, po upływie 14 dni od momentu publikacji decyzji, uznaje się, że wszystkie strony zostały poinformowane. Jeśli dana instalacja może oddziaływać na środowisko naturalne innego kraju członkowskiego UE, urząd przeprowadza dodatkowo postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terenu RP. Wnioskodawca otrzymać powinien stosowne postanowienie w tym zakresie. Musi wówczas przygotować odpowiednią dokumentację i to w języku państwa, na którego terytorium dana instalacja może oddziaływać. Urząd dokonuje później stosownych uzgodnień z odpowiednim organem w danym kraju Unii Europejskiej. Jest to uwzględniane podczas wydawania pozwolenia zintegrowanego. Kliknij tu, aby uzyskać dodatkowe informację na temat pozwolenia zintegrowanego! Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.