Ocena oddziaływania na środowisko


Ocena oddziaływania na środowisko to procedura administracyjna przez którą musi przejść inwestor zanim zacznie realizować niektóre z przedsięwzięć inwestycyjnych. Zadaniem oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest określenie jak planowane przedsięwzięcie może wpłynąć na określone komponenty środowiska m.in. klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, wody podziemne, wody powierzchniowe, faunę itp. lub na formy ochrony przyrody. Ocena oddziaływania na środowisko pozwala także ustalić sposoby ograniczania, zapobiegania lub minimalizowania skutków realizacji przedsięwzięcia.

Prognoza i raport OOŚ

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadza się w ramach procedury wydawania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach można przeczytać https://prohabitat.com.pl/co-oferujemy/decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach/) w przypadku:
  • Gdy dane przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dane przedsięwzięcia określa § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • Gdy w drodze wydawania DoŚU właściwy organ postanowił, że istnieje taka konieczność (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uznaniowe.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się także w przypadku:
 • lokalizacji przedsięwzięcia na obszarze ograniczonego użytkowania,
 • gdy z karty informacyjnej przedsięwzięcia zachodzą przesłanki, iż realizowane przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Kontakt

Co jest analizowane w ramach oceny oddziaływania na środowisko?

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni oraz pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
 • środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
 • wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi elementami,
 • dostępność do złóż kopalin,
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych,
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • wymagany zakres monitoringu danego przedsięwzięcia.
W ramach oceny oddziaływania na środowisko inwestor musi udowodnić urzędowi, że jego przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Urząd ma za zadanie rozpatrzyć przedłożone dowody, a następnie określić pod jakimi warunkami przedsięwzięcie może być realizowane. W swej decyzji może również brać pod uwagę opinie organizacji społecznych, czy władających nieruchomościami na które może, choćby czasowo, oddziaływać przedsięwzięcie. Od stosunkowo niedawna, przepisy jasno wskazują, że urząd może sprawdzić, czy inwestor rzeczywiście realizuje zadania nałożone na niego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Postępowanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) kończy się w przypadku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez prowadzący je organ. Właściwość odpowiednich organów do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisujemy szerzej w artykule https://prohabitat.com.pl/decyzja-srodowiskowa-co-to-jest-i-kto-ja-wydaje-przez-kogo-i-jak-sie-ja-egzekwuje-jakie-sa-srodki-egzekucyjne/.Kontakt

Procedura OOŚ

Jak natomiast wygląda cała procedura OOŚ? Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do odpowiedniego organu decyzyjnego. Do podania należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku, gdy nie mamy raportu OOŚ, należy złożyć dodatkowo wniosek o ustalenie jego zakresu.Kiedy natomiast OOŚ jest wymagana? Otóż sporządzenie takiej oceny jest koniecznością w przypadku inwestycji (także budowlanej), która może mieć wpływ na obszar Natura 2000 lub też należy do grupy przedsięwzięć, które zawsze znacznie oddziałują na środowisko. Jeśli natomiast postępowanie dotyczy działalności, które jedynie mogą silnie wpływać na otoczenie, stosowną opinię wydają kompetentne instytucje, do których zwraca się organ decyzyjny – odbywa się to na kolejnym etapie postępowania.O tym, jaka będzie opinia, zazwyczaj decyduje forma i charakter przedsięwzięcia, jego lokalizacja, a także potencjalna skala i rodzaj oddziaływania. Procedurę określającą te parametry nazywamy screeningiem. Jej następstwem (w przypadku, gdy sporządzenie raportu uznano za konieczne) jest scoping, czyli proces, w ramach którego ustala się zakres OOŚ. Dzięki temu organ opiniujący wskazuje, co powinna obejmować ocena. Może również wskazać możliwe alternatywy dla planowanej inwestycji, wybrane rodzaje oddziaływań, wymagających baczniejszego przeanalizowania, a także metody badań, jakimi należy się posługiwać.W procesie tworzenia raportu, oprócz studiów podstawowych, obejmujących m.in. informację o lokalizacji przedsięwzięcia, postaci emitowanych odpadów etc., konieczne jest również zawarcie prognozy oddziaływań (także na konkretne elementy otaczającego środowiska), ich waloryzacja, a także określenie środków, które mają kompensować negatywny wpływ realizacji i eksploatacji inwestycji. Ostatecznie projekt raportu jest również konsultowany społecznie – z organami ochrony środowiska, innymi zainteresowanymi stronami, a także lokalną społecznością. Kiedy w drodze negocjacji została ustalona ostateczna treść oceny, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Kto natomiast ją podejmuje? W zależności od skali i rodzaju przedsięwzięcia są to:
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • Starosta,
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta.
W samej decyzji środowiskowej odpowiedni urząd może zobligować inwestora do wykonywania analiz porealizacyjnych, których dokonuje się po pełnym uruchomieniu przedsięwzięcia.Kontakt
4.2 (83.33%) 6 głosy

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.