Ocena oddziaływania na środowisko


Ocena oddziaływania na środowisko to procedura administracyjna przez którą musi przejść inwestor zanim zacznie realizować niektóre z przedsięwzięć inwestycyjnych. Zadaniem oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest określenie jak planowane przedsięwzięcie może wpłynąć na określone komponenty środowiska m.in. klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, wody podziemne, wody powierzchniowe, faunę itp. lub na formy ochrony przyrody. Ocena oddziaływania na środowisko pozwala także ustalić sposoby ograniczania, zapobiegania lub minimalizowania skutków realizacji przedsięwzięcia.

Prognoza i raport OOŚ

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadza się w ramach procedury wydawania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach można przeczytać https://prohabitat.com.pl/co-oferujemy/decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach/) w przypadku:

 • Gdy dane przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dane przedsięwzięcia określa § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Gdy w drodze wydawania DoŚU właściwy organ postanowił, że istnieje taka konieczność (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uznaniowe.
 • Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się także w przypadku:

 • lokalizacji przedsięwzięcia na obszarze ograniczonego użytkowania,
 • gdy z karty informacyjnej przedsięwzięcia zachodzą przesłanki, iż realizowane przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Kontakt

Co jest analizowane w ramach oceny oddziaływania na środowisko?

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni oraz pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

 • środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
 • wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi elementami,
 • dostępność do złóż kopalin,
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych,
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • wymagany zakres monitoringu danego przedsięwzięcia.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko inwestor musi udowodnić urzędowi, że jego przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Urząd ma za zadanie rozpatrzyć przedłożone dowody, a następnie określić pod jakimi warunkami przedsięwzięcie może być realizowane. W swej decyzji może również brać pod uwagę opinie organizacji społecznych, czy władających nieruchomościami na które może, choćby czasowo, oddziaływać przedsięwzięcie. Od stosunkowo niedawna, przepisy jasno wskazują, że urząd może sprawdzić, czy inwestor rzeczywiście realizuje zadania nałożone na niego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) kończy się w przypadku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez prowadzący je organ. Właściwość odpowiednich organów do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisujemy szerzej w artykule https://prohabitat.com.pl/decyzja-srodowiskowa-co-to-jest-i-kto-ja-wydaje-przez-kogo-i-jak-sie-ja-egzekwuje-jakie-sa-srodki-egzekucyjne/.

Kontakt
4.4 (88%) 5 głosy

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.