Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Ocena oddziaływania na środowisko to procedura administracyjna przez którą musi przejść inwestor zanim zacznie realizować niektóre z przedsięwzięć inwestycyjnych. Zadaniem oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest określenie jak planowane przedsięwzięcie może wpłynąć na określone komponenty środowiska m.in. klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, wody podziemne, wody powierzchniowe, faunę lub na formy ochrony przyrody itp.. Po zakończeniu wnikliwej analizy przygotowuje się specjalny raport oddziaływania na środowisko. Pozwala on ustalić między innymi sposoby ograniczania, zapobiegania lub minimalizowania skutków realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z przepisami za audyt oraz przygotowanie dokumentacji muszą być odpowiedzialne osoby kompetentne, mające odpowiednie wykształcenie i dobrze znające prawo ochrony środowiska. Nasz zespół specjalistów może się podjąć takiego zadania. Oferujemy kompleksowe usługi, dzięki którym każdy z naszych klientów może mieć pewność, że jego przedsiębiorstwo lub planowana inwestycja nie spowodują poważnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i nie narażą się na dotkliwe konsekwencje prawne z tym związane.

Prognoza i raport OOŚ

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadza się w ramach procedury wydawania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku:
 • gdy dane przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dane przedsięwzięcia określa § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • gdy w drodze wydawania DoŚU właściwy organ postanowił, że istnieje taka konieczność (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uznaniowe.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się także w przypadku:
 • lokalizacji przedsięwzięcia na obszarze ograniczonego użytkowania,
 • gdy z karty informacyjnej przedsięwzięcia można wyciągnąć przesłanki, że realizowane przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Co bardzo istotne, w niektórych przypadkach ocenę oddziaływania przedsięwzięcia trzeba również wykonać wtedy, gdy teoretycznie np. dana inwestycja budowlana nie stwarza istotnego zagrożenia dla przyrody w myśl obowiązujących przepisów. Dotyczy to sytuacji, w których uprawniony organ podejrzewa, że prowadzone działania mogą mieć negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000. Natura 2000 to specjalny program realizowany na terenie całej Unii Europejskiej, którego celem jest ochrona wyjątkowo cennych, z punktu widzenia przyrody, obszarów. W takim miejscach należy zadbać o zachowanie wszystkich ważnych gatunków roślin oraz zwierząt. Jest to o tyle istotne, że w przypadku Polski programem Natura 2000 jest objęte około 20% powierzchni lądowej całego kraju. Daje to łącznie aż 849 różnych obszarów, na których ochroną objęte są siedliska, jak i 145 obszarów, w których znajdują się miejsca lęgowe ptaków.

Co jest analizowane w ramach oceny oddziaływania na środowisko?

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni oraz pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
 • środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
 • dobra materialne,
 • zabytki,
 • krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
 • wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi elementami,
 • dostępność do złóż kopalin,
 • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych,
 • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • wymagany zakres monitoringu danego przedsięwzięcia.
W ramach oceny oddziaływania na środowisko inwestor musi udowodnić urzędowi, że jego przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Urząd ma za zadanie rozpatrzyć przedłożone dowody, a następnie określić pod jakimi warunkami przedsięwzięcie może być realizowane. W swej decyzji może również brać pod uwagę opinie organizacji społecznych, czy władających nieruchomościami na które może, choćby czasowo, oddziaływać przedsięwzięcie. Od stosunkowo niedawna, prawo ochrony środowiska jasno wskazuje, że urząd może sprawdzić, czy inwestor rzeczywiście realizuje zadania nałożone na niego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) kończy się w przypadku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez prowadzący je organ. Właściwość odpowiednich organów do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opisujemy szerzej w artykule: czym jest decyzja środowiskowa?.

Procedura OOŚ

Jak natomiast wygląda cała procedura OOŚ? Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do odpowiedniego organu decyzyjnego. Do podania należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku, gdy nie mamy raportu OOŚ, należy dodatkowo zawnioskować o ewentualne ustalenie jego zakresu. Kiedy natomiast OOŚ jest wymagana? Otóż sporządzenie takiej oceny jest koniecznością w przypadku gdy przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko. Jeśli natomiast postępowanie dotyczy działalności, które jedynie mogą potencjalnie silnie wpływać na otoczenie, konieczność przeprowadzenia ooś może wyniknąć z postanowienia właściwego organu. Organ ten wydaje postanowienie po zasięgnięciu opinii kompetentnych instytucji, do których zwraca się organ decyzyjny – odbywa się to na kolejnym etapie postępowania. O tym, jaka będzie opinia, zazwyczaj decyduje forma i charakter przedsięwzięcia, jego lokalizacja, a także potencjalna skala i rodzaj oddziaływania. Procedurę określającą te parametry nazywamy screeningiem. Jej następstwem (w przypadku, gdy sporządzenie raportu uznano za konieczne) jest scoping, czyli proces, w ramach którego ustala się zakres OOŚ. Dzięki temu organ opiniujący wskazuje, co powinna obejmować ocena. Może również wskazać możliwe alternatywy dla planowanej inwestycji, wybrane rodzaje oddziaływań, wymagających baczniejszego przeanalizowania, a także metody badań, jakimi należy się posługiwać.

Co musi zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

W procesie tworzenia raportu, oprócz studiów podstawowych, obejmujących m.in. informację o lokalizacji przedsięwzięcia, postaci emitowanych odpadów etc., konieczne jest również zawarcie prognozy oddziaływań (także na konkretne elementy otaczającego środowiska), ich waloryzacja, a także określenie środków, które mają kompensować negatywny wpływ realizacji i eksploatacji inwestycji. Oprócz tego w raporcie znajdują się również takie informacje, jak:
 • dokładny opis zabytków, jeśli znajdują się w najbliższym sąsiedztwie,
 • opis skutków dla przyrody, jeśli nie podjęto by żadnych działań zapobiegawczych lub ochronnych,
 • rzetelne uzasadnienie metod minimalizacji lub kompensacji negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
 • zaprezentowanie (wraz z dokładnym opisem) wszystkich metod, jakie zastosowano do przygotowania prognozy oddziaływania na przyrodę,
 • graficzna prezentacja danych z dokonanej analizy.
Ostatecznie projekt raportu jest również konsultowany – z organami ochrony środowiska, innymi zainteresowanymi stronami, a także lokalną społecznością. Kiedy w drodze negocjacji została ustalona ostateczna treść oceny, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Warto wspomnieć również o tym, że informacje znajdujące się w raporcie mogą mieć unikalny charakter, zależnie od tego, jakiego przedsięwzięcia dotyczą. Np. jeśli analiza jest wykonywana z powodu planu budowy elektrowni spalającej paliwa stałe, w dokumencie muszą znaleźć się dane dotyczące tego, jak skuteczne muszą być m.in. filtry zmniejszające emisję CO2 do atmosfery. Kto natomiast ją podejmuje? W zależności od skali i rodzaju przedsięwzięcia są to:
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • Starosta,
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta.
W samej decyzji środowiskowej odpowiedni urząd może zobligować inwestora do wykonywania analiz porealizacyjnych, których dokonuje się po pełnym uruchomieniu przedsięwzięcia.

Kiedy nie trzeba się starać o decyzję środowiskową?

Przepisy zakładają kilka wyjątków przedsięwzięć, w ramach których nie trzeba się starać o wydanie stosownej decyzji na temat środowiskowych uwarunkowań. Dotyczy to między innymi przedsięwzięć, które:
 • są związane z obronnością kraju i mają zapewnić obywatelom bezpieczeństwo w razie działań wojennych,
 • służą realizacji różnych czynności ratowniczych,
 • mają na celu zapobieganie lub całkowite usuwanie zagrożeń dla zdrowia i życia ludności na danym obszarze.
Nie oznacza to jednak, że takie działania można realizować bez żadnego pozwolenia. Zgodnie z przepisami, przedsięwzięcie zaliczające się do grupy wyjątków należy zgłosić lokalnej instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Od tego momentu jej dyrektor ma 7 dni na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Jego brak traktuje się jako zezwolenie na rozpoczęcie prowadzenia konkretnych działań bez zlecania przygotowania specjalistycznych raportów środowiskowych. Uzyskania decyzji środowiskowej nie wymagają również przedsięwzięcia nie wymienione w wykazie przedsięwzięć, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wykonanie raportów najlepiej zlecać doświadczonym specjalistom

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie analizy zagrożeń dla środowiska i przygotowania profesjonalnego raportu po jej zakończeniu, to zapraszamy do kontaktu. Mamy wieloletnie doświadczenie i zatrudniamy zespół najlepszych pracowników. Doskonale znamy przepisy o ochronie środowiska i elastycznie podchodzimy do potrzeb naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest dla Państwa czas. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby przygotować dokumentację najszybciej, jak tylko będzie to możliwe. Ponieważ rzetelnie podchodzimy do swojej pracy, raporty są bardzo profesjonalne, co zmniejsza ryzyko, że zostaną zakwestionowane przez lokalne instytucje.   Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.