Karta informacyjna przedsięwzięcia


Kiedy mówimy o karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), mamy na myśli dokument, który przygotowywany jest w związku z planowaną inwestycją, mającą wpływ na środowisko. Zawiera on wszelkie informacje o czynnikach, które potencjalnie będą oddziaływać na stan otaczającej przyrody. KIP powinna ujmować konkretny i w pełni czytelny opis działalności, pozwalający na bezproblemową identyfikację przedsięwzięcia. Podstawowe informacje, jakie muszą się w niej znaleźć, to te dotyczące lokalizacji i skali interesu, jego powierzchni, stosowanej technologii, a także możliwego wpływu na najbliższą okolicę.

Kiedy sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Dokument ten należy sporządzić w momencie, kiedy przewiduje się, że dana działalność może znacząco oddziaływać na najbliższe sąsiedztwo, w zasięgu określonego promienia od lokalizacji inicjatywy. Karta informacyjna przedsięwzięcia dostarcza odpowiednim organom państwowym informacji dotyczących potencjalnego wpływu na otaczającą inwestycję przyrodę lub społeczność lokalną. Sporządzenie i przedłożenie jej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiedniemu organowi, posiadającemu odpowiednie kompetencje, jest wymagane, by w ogóle zainicjować wybraną koncepcję.

Kontakt

Co powinna zawierać karta informacyjna?

Informacje na temat tego, co powinna zawierać KIP, zostały zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wśród elementów, które powinno się zawrzeć w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, znajdziemy m.in.:

 • rodzaj, skalę i usytuowanie inwestycji – należy pamiętać, by odpowiednio zakwalifikować rodzaj interesu. Od tego bowiem może zależeć decyzja organu samorządu terytorialnego. W prawidłowym określeniu rodzaju zakładu pomocne będą informacje zawarte w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Skala inwestycji natomiast określa wielkość i zakres działań. Obejmuje takie informacje, jak: zużycie surowców i zdolność produkcyjna. Dane te powinny być przedstawione w odniesieniu do wpływu na okalające tereny wraz z jego mieszkańcami.

Opis usytuowania placówki wymaga dokładnego określenia lokalizacji, w której jest ono planowane. Ważne, by ująć również najbliższe otoczenie, okalające teren działalności – dotyczy to zarówno zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, uzdrowiska, obiekty turystyczne, zabytki etc.), jak i przyrody.

Każdy z poniższych punktów należy przedstawić w kontekście zaistnienia określonych prac oraz wpływu inwestycji na otaczające środowisko:

 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, wszystkich obiektów budowlanych (w tym informacje dotyczące dotychczasowego sposobu ich wykorzystania), a także pokrycia nieruchomości roślinnością – wśród tych informacji najważniejsze jest określenie wymiarów działki (lub kilku – w zależności od tego, jak planowana jest działalność), które mają być zajęte przez zakład. Konieczne jest też przytoczenie szacunkowych wymiarów i ilości budynków, które zostaną wzniesione na wybranym terenie, a także podanie informacji na temat infrastruktury energetycznej, obejmującej zarówno elementy służące do jej wytwarzania, jak i przesyłu. Potrzebne będzie też porównanie obecnego użytkowania tego terenu z planem zagospodarowania przestrzennego, jak i przedłożenie informacji dot. roślinności, która miałaby zostać usunięta na potrzeby przedsiębiorstwa – obejmuje to m.in. stosowanie specjalistycznego nazewnictwa (określenie gatunków roślin, a także ich zbiorowisk);
 • technologia, z której będzie się korzystać – dzięki wykazaniu rodzaju rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w ramach inwestycji, można określić jej rodzaj. Ważne jest, by ująć szczegółową charakterystykę sprzętu, który będzie wykorzystywany na każdym etapie funkcjonowania;
 • ewentualne warianty działalności – w karcie informacji przedsięwzięcia należy ująć możliwość potencjalnego wykorzystania innych technologii lub też rozwiązań dotyczących lokalizacji instytucji. Należy uwzględnić również ocenę, który z proponowanych wariantów będzie najlepszy;
 • prognoza dotycząca ilości wykorzystanych surowców naturalnych, w tym wód, materiałów, paliw i energii – na przedsiębiorcy ciąży dokonanie szacunkowych obliczeń, dotyczących eksploatacji określonych materiałów i mediów. Jest to jeden z elementów, który najlepiej ukazuje wpływ planowanej realizacji na środowisko. Konieczne jest wykazanie szacunków na każdym etapie inwestycji, jak i twardych danych liczbowych w czasie jej eksploatacji;
 • opis rozwiązań, które mają chronić okoliczne tereny – w tej części KIP należy przedstawić metody ochrony przyrody i innych elementów otoczenia w obrębie działalności, jak i w jej najbliższym sąsiedztwie. Konieczne jest przedstawienie rozwiązań technicznych i podjęcie takich kroków, które będą chronić okolicę w czasie realizacji oraz podczas eksploatacji zakładu. Inwestor musi wykazać, że stosowane metody zapobiegną przekroczeniu określonych norm jakościowych dla powietrza atmosferycznego, środowiska wodno-gruntowego, a także klimatu akustycznego;
 • opis substancji (wraz z określeniem rodzaju i szacunkowej ilości), które będą emitowane przez przedsiębiorstwo, w tym też energii, z uwzględnieniem metod ochronnych – w tym elemencie karty informacyjnej przedsięwzięcia należy ująć m.in. dane dotyczące potencjalnej ilości ścieków (w tym też technologicznych) i sposobu ich odprowadzania. Ważne jest również przedstawienie metod i ilości odprowadzanej wody opadowej i deszczowej z zanieczyszczonych, utwardzonych powierzchni. Koniecznie należy też zawrzeć informacje o sposobie gospodarowania odpadami (przy jednoczesnym określeniu ich ilości i rodzaju). Z drugiej strony inwestor ma również obowiązek przedłożyć szacunki dotyczące emitowanego hałasu, odpadów, ścieków, substancji zanieczyszczających powietrze przez wykorzystywane maszyny i inne elementy instalacji;
 • informacje dotyczące możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko – KIP powinna zawierać wszelkie dane dotyczące możliwości wpływania planowanego przedsięwzięcia na obszary znajdujące się poza terenem Polski.
 • dane o wpływie na obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na korytarze ekologiczne, będące w zasięgu oddziaływania inwestycji – w tym punkcie należy wykazać obszary objęte ochroną, jak np. parki narodowe, rezerwaty, czy też te należące do programu Natura 2000, na które przedsiębiorstwo może oddziaływać;
 • określenie wpływu budowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej – jeśli w planach inwestycji pojawia się takie założenie, należy dokonać odpowiedniej oceny;
 • informacje o realizowanych i zrealizowanych projektach, które znajdują się na terenie planowanej inicjatywy bądź w promieniu jej oddziaływania lub też, których zasięg wpływów nakłada się na obszar oddziaływania planowanej inicjatywy – jest to konieczne, by wykazać potencjalne punkty kumulowania się negatywnego wpływu na najbliższe otoczenie obecnie funkcjonujących firm razem z planowaną działalnością;
 • ocena potencjalnego ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej albo budowlanej – w ten sposób określa się, czy firma będzie zakwalifikowana do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnego defektu przemysłowego;
 • dane szacunkowe dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, z uwzględnieniem ich wpływu na najbliższe sąsiedztwo – na inwestorze ciąży odpowiedzialność przedstawienia sposobu i lokalizacji magazynowania nieczystości, powstałych w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
 • informacje dot. prac rozbiórkowych w przypadku działalności, które mogą znacząco wpływać na okoliczne tereny – należy uwzględnić, czy na wyznaczonym obszarze funkcjonują już inne, przeznaczone do rozbiórki.
Kontakt

W jakim celu wydaje się kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Celem złożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia w magistracie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie zawartych w KIP informacji wybrany organ prowadzący postępowanie wydaje odpowiednią decyzję zainteresowanemu. Ten natomiast składa ją wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla planowanej inwestycji.

Gdzie znaleźć informację, czy potrzebujemy KIP czy ROŚ

Informacje dotyczące tego, czy planowana inwestycja może wymagać sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub też raportu o (oceny) oddziaływania na środowisko (ROOŚ) można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG. Oba dokumenty wykazują, które rodzaje inwestycji mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto w § 2 tego rozporządzenia, jak i w Aneksie I tej samej Dyrektywy Rady można znaleźć informacje o działalnościach, które zawsze wywierają wpływ na okolicę, a tym samym z całą pewnością wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.