Karta informacyjna przedsięwzięcia


Karta informacyjna przedsięwzięcia (w skrócie KIP) jest to dokument który zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Kiedy sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w urzędzie w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). KIP sporządza się dla przedsięwzięć określonych w §  3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Paragraf 3 tego rozporządzenia określa wykaz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy pamiętać, aby przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcie dobrze zakwalifikować według tego wykazu.

Co powinna zawierać karta informacyjna?

Informacje które muszą zostać zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia określa art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w skrócie oos). W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy zawrzeć w szczególności dane o:
 • Rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia – parametry jakie należy opisać w tej części karty informacyjnej przedsięwzięcia to m.in.
  • lokalizacja inwestycji;
  • rodzaj przedsięwzięcia określony na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • skala przedsięwzięcia określająca podstawowe parametry danego przedsięwzięcia np. wydajność instalacji lub powierzchnia przeznaczona pod zmianę przeznaczenia,
 • Powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną – należy m.in.:
  • określić powierzchnię działek ewidencyjnych na których planowane jest przedsięwzięcie (należy także pamiętać, że wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia do wniosku DoUŚ należy dołączyć szereg załączników – m.in. wypis z rejestru gruntów, a także kopię mapy ewidencyjnej danego terenu),
  • określić wymiary budynku;
  • opisać charakterystykę terenu, a także otoczenia sąsiadującego;
  • opisać szatę roślinną, co zgodnie ze specjalistycznym nazewnictwem oznacza nie tylko wymienienie gatunków roślin, które tam występują ale również zbiorowisk roślinnych.
 • Rodzaju technologii – w tej części wymagana jest szczegółowa charakterystyka zastosowanej technologii zawierająca opis każdego z etapów przedsięwzięcia, niestety w niektórych przypadkach może w tym miejscu zachodzić konflikt między tym jakie informacje chce uzyskać urzędnik, a tym jakie może i chce udostępnić przedsiębiorca.
 • Ewentualne warianty przedsięwzięcia – należy tutaj określić czy bierze się pod uwagę inne warianty przedsięwzięcia np. inne parametry zastosowanej technologii, inne miejsce lokalizacji.
 • Przewidywanej ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – w tej części karty informacyjnej przedsięwzięcia należy oszacować zużycie poszczególnych materiałów, surowców, paliw i energii biorąc pod uwagę etap realizacji przedsięwzięcia, jak i jego etap eksploatacji wskazując dane liczbowe.
 • Rozwiązanie chroniące środowisko – ważne jest określenie jakie zaplanowane zostały rozwiązania techniczne, bądź inne działania, które za zadanie mają zapewnić, że podczas etapu realizacji, jak i etapu eksploatacji nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska m.in. dla powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, środowiska wodno – gruntowego.
 • Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – w tej części należy określić m.in.:
  • sposób odprowadzania oraz ilość ścieków socjalno – bytowych oraz technologicznych,
  • sposób zagospodarowania odpadów,
  • sposób odprowadzania oraz ilość wód opadowych i roztopowych,
  • ilość energii, którą należy rozumieć jako: ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne; należy w tym miejscu zauważyć, że przepis jasno mówi tylko o ilości wprowadzanej energii, nie nic o tym, że należy przedstawić informację o tym w jaki sposób ta energia będzie się rozprzestrzeniać tzn. np. o modelowaniu propagacji hałasu lub zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym wezwanie urzędu do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia jest sprzeczne z prawną zasadą a contrario, tzn. że przepis mówi tyle ile mówi i nic ponad to i jest co najmniej nadinterpretacją prawa.
 • Możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko – określa się w przypadku możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na tereny znajdujące się poza granicami Polski.
 • Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych – należy określić czy na terenie na którym planowane jest przedsięwzięcia znajdują się formy ochrony przyrody określone w ustawie o ochronie przyrody, a także korytarze ekologiczne.
 • Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej – należy określić w przypadku planowania takiego przedsięwzięcia.
 • Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
 • Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej – należy przeanalizować przedsięwzięcie w zakresie ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
 • Przewidywane ilością i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko – w tej części karty informacyjnej przedsięwzięcia należy określić m.in.:
  • Sposób oraz lokalizację magazynowania odpadów na terenie realizacji, jak i eksploatacji,
  • Sposób utylizacji oraz wywozu odpadów,
  • Sposób ochrony miejsc lokalizacji odpadów przed zanieczyszczeniami środowiska wodno - gruntowego.
 • Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w danej części karty informacyjnej przedsięwzięcia należy określić, czy dla terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie zlokalizowane są inne przedsięwzięcia, które wymagać będą rozbiórki.
Kontakt
4.6 (92%) 5 głosy

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.