Projekt rekultywacji


Projekt rekultywacji to dokument techniczny opracowywany na potrzeby przywrócenia gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym zdolności do produkcji roślinnej, a w konsekwencji decyzji o uznaniu gruntów za zrekultywowane.

Jaka jest różnica pomiędzy degradacją a dewastacją gruntów?

Degradacja oznacza zmniejszenie wartości użytkowej gruntów w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej. Dewastacja natomiast oznacza całkowitą utratę wartości użytkowej gruntów.

Na czym polega rekultywacja gruntów?

Jest to proces, podczas którego przywraca się lub nadaje gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowe i przyrodnicze, utracone w wyniku zmiany lub pogorszenia się stanu środowiska, działalności przemysłowej lub niewłaściwie prowadzonej działalności rolniczej, poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Najważniejszym elementem rekultywacji gruntów jest możliwość ich późniejszego użytkowania na potrzeby rolnictwa, leśnictwa oraz rekreacji.

Kontakt

Do kogo należy obowiązek przeprowadzenia rekultywacji?

Odpowiedzialność za przeprowadzenie rekultywacji ciąży na osobie, która spowodowała utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Ponosi ona również wszystkie koszty z tym związane. W przypadku jeżeli utratę wartości użytkowej spowodowała działalność przemysłowa, prowadzona przez kilka osób, to każda z tych osób, odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji jest zobowiązana do jej przeprowadzenia.

Kiedy należy przeprowadzić rekultywację?

Rekultywację gruntów przeprowadza się w momencie, gdy grunty stają się całkowicie lub częściowo zbędne dla celów nierolniczych i nieleśnych, lub w sytuacji, gdy został wyznaczony określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy się on w terminie do 5 lat od jej zaprzestania.

Co określa decyzja w sprawie rekultywacji?

Decyzja odnośnie rekultywacji gruntów określa:

  • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów;
  • osobę zobowiązaną do przeprowadzenia rekultywacji gruntów;
  • kierunek oraz termin wykonania rekultywacji gruntów;
  • uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.

Kto wydaje decyzję?

Decyzje odnośnie rekultywacji gruntów wydaje starosta, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:

  • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego - w odniesieniu do działalności górniczej;
  • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora Parku Narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji;
  • wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dla pozostałych przypadków.

Osoby, które przeprowadzają rekultywację są zobowiązane zawiadomić organ (starostę), o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.

Kontakt
4.5 (90%) 2 głosy

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.