Decyzje środowiskowe

Wydawana przez organ wykonawczy władzy samorządowej – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – decyzja środowiskowa to jeden z kluczowych dokumentów dla przebiegu procesu inwestycyjnego. Akt ten w praktyce warunkuje zgodę na inwestycję pod kątem jego oddziaływania na środowisko naturalne. Podstawą prawną do wydania decyzji o uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska. Inwestycje, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Precyzyjniej ujmując, tego rodzaju dokument wydawany jest dla wszystkich tych inicjatyw, które realnie lub potencjalnie mogą w znaczny sposób wpływać na otoczenie. Wymienia się tutaj m.in.:
 • oczyszczalnie ścieków,
 • wysypiska i spalarnie śmieci,
 • autostrady lub inna ruchliwe drogi,
 • hodowle zwierząt,
 • elektrownie,
 • oraz inne inwestycje generujące nadmierny hałas lub zanieczyszczenia.
Warto zdawać sobie sprawę, że samo uzyskanie decyzji nie jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia realizacji inwestycji. W tym celu konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności, np. otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanego przez właściwego dla danego przedsięwzięcia starostę. Chcąc jednak starać się o uzyskanie niezbędnych zezwoleń, należy zacząć właśnie od złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskanie dokumentu jest niezbędne w sytuacji, gdy inwestor zamierza ubiegać się o otrzymanie pozwolenia na rozpoczęcie robót, decyzji o warunkach zabudowy, o zgłoszenie robót budowlanych, czy zmianę sposobu użytkowania obiektu budowanego. Ważną cechą decyzji środowiskowej jest jej przypisanie do konkretnego przedsięwzięcia budowlanego, a nie do podmiotu gospodarczego. Oznacza to w praktyce, że w przypadku zmiany inwestora, moc dokumentu zostaje utrzymana. Nie trzeba więc ubiegać się o jego ponowne wydanie.

W jakim celu wydaje się decyzję środowiskową?

Podstawowym celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest dostosowanie parametrów inwestycji do warunków środowiska. Dokument reguluje m.in. przyjęcie odpowiedniej technologii, sposobu budowy obiektu oraz ewentualną zmianę rozwiązań konstrukcyjnych. Wszystko po to, by zminimalizować szkodliwy wpływ przedsięwzięcia na otoczenie. W niektórych kwestiach administracja może nakazać daleko idące zmiany konstrukcyjne. W skrajnych przypadkach, postanowienia dokumentu mogą uczynić inwestycję nieopłacalną, ze względu na koszty modyfikacji. Od decyzji, podobnie jak od innych dokumentów administracyjnych, inwestorowi przysługuje prawo odwołania. Warto z niego skorzystać, mając uzasadnione podejrzenia co do niedokładnego rozpatrzenia wniosku przez organ samorządowy lub inny uprawniony do wydania takiej decyzji.

Pomoc w ubieganiu się o stosowną dokumentację dla inwestycji budowlanych

Nasz zespół ekspertów specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów realizujących projekty związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Naszym priorytetem jest pomoc w sporządzeniu kompletnej, wolnej od wad i błędów administracyjnych dokumentacji dla inwestycji. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu pomagamy swoim Klientom poruszać się w skomplikowanym świecie przepisów i ustaleń z zakresu ochrony środowiska. Zapewniamy również kompleksowe zarządzanie projektami, tak, by czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej był, jak najkrótszy, a składana dokumentacja wolna od uchybień i błędów. W ramach współpracy z nami oferujemy m.in.:
 • opracowywanie raportów w zakresie oddziaływania na środowisko,
 • wykonywanie niezależnych, obiektywnych audytów dokumentacji środowiskowej (raporty, decyzje, pozwolenia),
 • weryfikacja pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym przebiegu postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji środowiskowych,
 • sporządzanie podstawowych i rozszerzonych kart informacyjnych dla przedsięwzięć i inwestycji,
 • sprawdzenie poprawności oraz kompletności dokumentacji dla przedsięwzięć prowadzonych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
 • wykonywanie analiz oraz inwentaryzacji przyrodniczych.
Współpraca z naszą firmą ma charakter kompleksowy. Oferujemy stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa. Dzięki temu Klient może być pewny, że żaden istotny aspekt w procesie ubiegania się o decyzję środowiskową nie zostanie zaniedbany lub pominięty. Podstawą owocnej współpracy są częste kontakty z projektantem przedsięwzięcia oraz wszelkimi instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycyjny. Kolejną korzyścią płynącą ze współpracy z Prohabitat jest możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych, a także mediacji z mieszkańcami oraz lokalnymi stowarzyszeniami. Zajmujemy się również dokonywaniem niezbędnych działań w zakresie ustalania zapisów decyzji z instytucją prowadzącą postępowanie oraz organami opiniującymi.

Odwołanie od decyzji środowiskowej

Postanowienia zawarte w dokumentacji określają wpływ inwestycji na stan środowiska naturalnego. W nielicznych wypadkach inwestor staje przed koniecznością wprowadzenia poważnych zmian technologicznych, czyniących przedsięwzięcie nieopłacalnym. W skrajnych przypadkach przedsiębiorca odstępuje od realizacji inwestycji ze względu na warunki decyzji. Czasami, jej zapisy stają się przedmiotem sporu na drodze postępowania odwoławczego. Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności rozpatrywania dokumentacji środowiskowej przez organ opiniujący lub prowadzący postępowanie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie pomocy przy sporządzeniu odwołania. Kiedy warto odwołać się od decyzji środowiskowej wydanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta?
 • gdy organ prowadzący postępowanie (samorząd) nie uwzględnił części lub całości złożonej dokumentacji,
 • gdy postanowienia dokumentu niweczą ekonomiczny i gospodarczy sens realizacji inwestycji,
 • gdy dokument zakłada zbyt daleko idące zmiany konstrukcyjne, architektoniczne lub technologiczne,
 • gdy zdaniem wnioskodawcy, decyzja administracyjna zawiera braki w zakresie oddziaływania lub nie uwzględnia pewnych okoliczności bądź faktów,
 • gdy rzeczywiste oddziaływanie inwestycji na środowisko nie zostało właściwie zbadane lub przyjęte metody badawcze okazują się nieadekwatne dla danej sytuacji,
 • gdy mamy inne, uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości brzmienia wydanej decyzji.
Masz problem z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych? Organ prowadzący postępowanie nie akceptuje przedłożonej przez Ciebie dokumentacji? A może uważasz, że na drodze formalnej nie zostały uwzględnione istotne czynniki warunkujące wpływ inwestycji na środowisko? Skontaktuj się z nami! Zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska pomoże Ci w nierównej walce z administracją. Szczegółowo przeanalizujemy cały przebieg postępowania administracyjnego. Zwrócimy uwagę na ewentualne nieścisłości i uchybienia organów prowadzących, dające podstawy do zakwestionowania postanowień na drodze postępowania odwoławczego. Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska i pomoc udzieloną wielu inwestorom, mogą zaprocentować również w Twoim przypadku.  

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.