Ocena oddziaływania na obszar natura 2000

 

Czym jest obszar Natura 2000?

Za obszary Natura 2000 uznawane są obszary funkcjonujące niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych i innych form ochrony przyrody. Forma ta wprowadzona została do prawa polskiego w 2004 r. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wyznaczono tę formę ochrony przyrody, ponieważ prezentowane obszary stanowią tereny o największym znaczeniu dla zachowania bardzo rzadkich lub zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i całych ekosystemów na poziomie Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody art. 33 zabrania się (z zastrzeżeniem art. 34) podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
 • pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 • wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
 • pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Inwestycja na obszarze Natura 2000

Dodatkowo sporządzane projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów, a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ale nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów lub nie wynikają z tej ochrony, także wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadza się w przypadku:
 • gdy przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,
 • obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.
Czym jest ocena oddziaływania na środowisko można przeczytać w artykule KLIK.

Ocena wpływu inwestycji na obszary Natura 2000

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia wskazuje art. 72 ust. 1a. Dotyczy to wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja taka jest potrzebna przed zgłoszeniem budowy lub wykonania robót budowlanych. Dotyczy także zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane. Organ ten musi również wydać decyzję przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsięwzięcie nie oddziałuje znacząco na środowisko. Jednak ono nie może mieć bezpośredniego związku z ochroną obszaru Natura 2000 ani wynikać z tej ochrony. Przed wydaniem decyzji oraz przyjęciem zgłoszenia, organ jest obowiązany rozważyć potencjalny wpływ przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Do innych decyzji, o których mowa powyżej należą w szczególności:
 • decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 m.in.:
  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej,
  • o zmianie lasu na użytek rolny,
  • o ustaleniu linii kolejowej,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • koncesje, inne niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 - wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • zgodę wodnoprawną inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 - wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich . Jest ono wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Kto stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, uwzględniając:
 • rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
  • skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
  • powiązań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
  • wykorzystywania zasobów naturalnych,
  • emisji i występowania innych uciążliwości,
  • ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;
 • usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych i walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające cel ochrony obszaru Natura 2000 oraz tereny występowania gatunków lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000;
 • rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej wynikające z:
  • zasięgu oddziaływania,
  • wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
  • prawdopodobieństwa oddziaływania,
  • czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
 • w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.
Jeśli przedsięwzięcie nie oddziaływa znacząco na Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyduje o braku potrzeby przeprowadzenia jego oceny.   Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.