Ocena oddziaływania na obszar natura 2000


Czym jest obszar Natura 2000?

Za obszary Natura 2000 uznawane są obszary funkcjonujące niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych i innych form ochrony przyrody. Forma ta wprowadzona została do prawa polskiego w 2004 r. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ta forma ochrony przyrody została wyznaczona, ze względu na fakt, że dane obszary to tereny o największym znaczeniu dla zachowania bardzo rzadkich lub zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i całych ekosystemów w skali Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody art. 33 zabrania się (z zastrzeżeniem art. 34) podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

 • pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 • wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
 • pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Inwestycja na obszarze natura 2000

Dodatkowo sporządzane projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów, a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, ale nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów lub nie wynikają z tej ochrony, także wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadza się w przypadku:

 • gdy przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,
 • obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.

Czym jest ocena oddziaływania na środowisko można przeczytać w artykule KLIK.

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a (chodzi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - oraz do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony), jest obowiązany rozważyć, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Do innych decyzji, o których mowa powyżej należą w szczególności:

 • decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 m.in.:
  • o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej,
  • o zmianie lasu na użytek rolny,
  • o ustaleniu linii kolejowej,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • koncesje, inne niż wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 - wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • zgodę wodnoprawną inna niż pozwolenie wodnoprawne wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 - wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich - wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Kto stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, uwzględniając:

 • rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
  • skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
  • powiązań z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
  • wykorzystywania zasobów naturalnych,
  • emisji i występowania innych uciążliwości,
  • ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;
 • usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych i walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające cel ochrony obszaru Natura 2000 oraz tereny występowania gatunków lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000;
 • rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej wynikające z:
  • zasięgu oddziaływania,
  • wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
  • prawdopodobieństwa oddziaływania,
  • czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
 • w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.