Pozwolenie wodnoprawne


W wielu przypadkach podczas uzyskiwania decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzji pozwolenie budowlane Urząd weryfikuje, czy dla danego przedsięwzięcia uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

To nic innego jak rodzaj decyzji administracyjnej, którą udziela się w przypadku kiedy istnieje możliwość wpływu na stan wód podziemnych lub powierzchniowych. Szczególnie mowa o tych sytuacjach, w których obniżeniu może ulec poziom zwierciadła wody podziemnej. Decyzja wodnoprawna spełnia zadanie pewnego rodzaju kontroli, gdyż warunki jakie musi spełnić w niej zawarte osoba korzystająca z wód określają szereg obostrzeń. Na przykład: - odnośnie wprowadzanych ilości ścieków, - dopuszczalnych wartości stężeń substancji szkodliwych, - częstotliwości przeprowadzanych badań, - obowiązków wobec osób trzecich, które posiadacz pozwolenia wodnoprawnego musi przestrzegać. Należy mieć na uwadze, że często planując różnego rodzaju inwestycje wymagane będzie od nas posiadanie kilku decyzji. Poniżej przedstawiono przypadki w których pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać jako pierwsze. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem (art. 388 ust. 2 – Prawo wodne):
 • 1) decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • 2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 • 3) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • 4) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • 5) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • 6) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, a także zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,
 • 7) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska.
W powyższych przypadkach oddziaływanie inwestycji na środowisko może być bardzo duże. Z tego powodu niezbędne jest oszacowanie ich wpływu w kontekście gospodarki wodnej danego miejsca przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane?

Poniżej przedstawiono kilka przypadków dla których zgodnie z ustawą Prawo wodne jest wymagane wraz z przykładami:
 1. Usługi wodne – w przypadku, gdy chcemy wykonywać: - pobór wód podziemnych lub powierzchniowych; - wprowadzać ścieki (choćby oczyszczone) do wód lub ziemi, bądź do urządzeń wodnych. np. rowów melioracyjnych; - budować urządzenia, które mają za zadanie magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych lub powierzchniowych; - odprowadzać wody opadowe lub roztopowe do systemów kanalizacji deszczowej, bądź kanalizacji zbiorczej. Użytkowanie dużych ilości zasobów zbiorników powierzchniowych może spowodować trwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody, stąd potrzeba uzyskania stosownej zgody,
 2. Szczególne korzystanie z wód – jest potrzebne w przypadku, gdy chcemy: - odwadniać grunty lub uprawy; - wprowadzać ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych (np. ścieki z myjni samochodowej); - korzystać z wód na potrzeby naszej działalności gospodarczej; - nawadniać uprawy w ilości większej niż 5 m3/dobę;
 3. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wódy podziemnej – pozwolenie będą wymagać w przypadku m.in. wykonywania drenażu odwadniającego,
 4. Rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych – gdy planujemy inwestycję mająca na celu przywracanie wody do stanu pierwotnego,
 5. Wykonanie urządzeń wodnych wymagają w przypadku gdy planuje się budowę m.in.: kanałów, rowów, budowli piętrzących, zbiorników, stawów rybnych, a także stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, które służyć będą do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód lub innych urządzeń wodnych, bulwarów, kąpielisk, pomostów.
Powyższe przykłady nie uwzględniają wszystkich przypadków określonych w ustawie Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne - wniosek o wydanie

Do wniosku dołącza się (art. 407 – Prawo wodne):
 • 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
 • 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
 • 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 • 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.
Forma operatu wodnoprawnego określona została w art. 408 Prawa wodnego:
 • Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach jako dokument tekstowy,
 • Część graficzną operatu sporządza się w postaci plików typu rastrowego (plik PDF).

Co składa się na część opisową i graficzną operatu wodnoprawnego określa art. 408 – Prawo wodne, m.in.:

 • 1) Podstawowe informację o wnioskodawcy - oznaczenie zakładu ubiegającego się o uzyskanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 • 2) Informację o celu i zakresie korzystania z wód. W tym rozdziale należy określić przypadek dla którego chcemy pozyskać pozwolenie wodnoprawne; dane przypadki opisują art. 389, 390 – Prawo wodne;
 • 3) Informację o urządzeniach pomiarowych oraz znakach żeglugowych. Ten rozdział można zredagować podpierając się zarządzeniem z dnia 11 lipca 1979 r. w sprawie wodnych urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych (M.P. 79. 17.108);
 • 4) Informacje o rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. W tej części operatu należy określić zakres przedsięwzięcia/planowych urządzeń wodnych/bądź innych działań mogących mieć wpływ na wody;
 • 5) Informację odnośnie stanu prawnego nieruchomości. Ten rozdział operatu należy uzupełnić o wykaz działek, na których planowane jest przedsięwzięcie/budowa urządzeń wodnych/innych działań dla których sporządzany jest operat wodnoprawny, wraz z określeniem ich właścicieli, podaniem ich siedzib, a także adresów zgodnie z ewidencją gruntów i budynków. Takie informacje możemy pozyskać składając do właściwego urzędu wniosek o wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków;
 • 6) Informację o obowiązkach ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich. W tym rozdziale chodzi o określenie jakie działania Wnioskodawca ma zapewnić w stosunku do innych podmiotów, które wiążą się z korzystaniem z wód, np. w przypadku gdy planuje się budowę rowu przydrożnego określa się, że jednym z obowiązków Wnioskodawcy jest udrożnianie tego rowu aby mogli z niego korzystać również inni użytkownicy;
 • 7) Opis i lokalizację urządzenia wodnego. W tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych, a także współrzędne. (w układzie odniesienia 2000). Taką informację umieszcza się w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje budowę nowych urządzeń wodnych poprzez informację odnośnie działek ewidencyjnych, obrębu na których znajdować się będą wnioskowane urządzenia;
 • 8) Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. W tej części operatu należy określić Jednolite Części Wód Podziemnych i Jednolite Części Wód Powierzchniowych znajdujące się na terenie wnioskowanego obszaru wraz z podaniem celów środowiskowych ustalonych dla danych Jednolitych Części Wód;
 • 9) Charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. W tym rozdziale zamieszczone informacje powinny określać wszystkie informacje odnośnie odbiornika ścieków. (W przypadku, gdy dane pozwolenie wodnoprawne obejmować będzie zarządzanie ściekami). Definicja co można uznać za ścieki określona została w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • 10) Ustalenia wynikające z planu gospodarowania na obszarze dorzecza. Rozdział ten powinien zawierać informację odnośnie charakterystyki i innych ustaleń dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, a także Jednolitych Części Wód Podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami dla danego dorzecza dla którego planowane jest pozwolenie wodnoprawne;
 • 11) Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania skutkom suszy. Należy tutaj określić przyjęte cele określone dla zarządzania ryzykiem powodziowym, a także cele określone w planie przeciwdziałania skutkom suszy dla określonego regionu wodnego w kontekście naszego przedsięwzięcia;
 • 12) Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich. Określa się w przypadku gdy dane urządzenie/zrzut wody lub inne, ingerować będą w teren wód morskich;
 • 13) Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Do danego rozdziału odnosimy się w przypadku gdy nasza inwestycja zajmować się będzie m.in. zrzutem ścieków z oczyszczalni do wód.
Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.