Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Od 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. Zmianie uległy procedury dotyczące ubiegania się o pozwolenie na wytwarzanie, transport oraz przetwarzanie śmieci. Nowa ustawa wprowadziła również obowiązek monitoringu miejsc ich magazynowania. Po zmianach legislacyjnych trudniej uzyskać zezwolenie. Ubiegający się o nie podmiot obowiązkowo musi przejść kontrolę, od której wyniku zależy pozytywna decyzja urzędu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy 26 lipca 2018. Powodem zmian legislacyjnych były m.in. alarmujące doniesienia o coraz częstszych pożarach składowisk i wysypisk śmieci. Znaczny odsetek z nich funkcjonował nielegalnie – bez odpowiednich pozwoleń i decyzji administracyjnych. Aby ukrócić ten szkodliwy dla środowiska proceder, podjęto decyzję o wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami czy przetwarzania śmieci. Szacuje się, że nowo przyjęte ustalenia dotkną kilkanaście tysięcy podmiotów zajmujących się transportem, wytwarzaniem czy recyklingiem surowców oddawanych na wysypiska.

Zezwolenie na transport śmieci

Jedną z najistotniejszych zmian dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży gospodarowania odpadami, jest z pewnością wprowadzenie nowych procedur w zakresie ubiegania się o zezwolenie na transport śmieci. W tej kwestii ustawodawca wprowadził wiele dodatkowych obostrzeń. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii wnioskowania o pozwolenie na wytwarzanie czy przetwarzanie odpadów. Nowe zasady konsultowane były m.in. z Państwową Strażą Pożarną czy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Zgodnie z nowymi przepisami, za wydawanie pozwoleń na transport i magazynowanie śmieci, których masa łącznie przekracza 3000 Mg w sali roku, odpowiada marszałek województwa. W każdym przypadku niezbędne będzie jednak uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na podjęcie decyzji, organ wykonawczy będzie mieć nie więcej niż 2 tygodnie – zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Tutaj dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Jeśli w tym czasie dokument nie zostanie wystosowany, organ prowadzący postępowanie uznaje, że urząd gminy zgadza się na działalność.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie wykonywania kontroli miejsc, w których następuje produkcja lub recykling materiałów. Warunkiem otrzymania zezwolenia na przetwarzanie śmieci, ich transportowanie lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów, będzie pozytywna opinia pokontrolna wydana przez komendanta PSP. Obowiązkową kontrolę przeprowadza również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Spełnienie wymogów w kwestii prawidłowych parametrów instalacji oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego to kluczowe warunki. Od nich zależy to, czy właściwy urząd wyda stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. W sytuacji, gdy któryś z kontrolujących podmiotów uzna, że nie zostały spełnione odpowiednie założenia, umożliwiające bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie czy przetwarzanie śmieci, zezwolenie nie zostanie wydane. Co ważne – postanowienia WIOŚ oraz PSP w tym zakresie mają charakter niezaskarżalny, więc nie będzie można się od nich odwołać. Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia działalności związanej z przygotowaniem materiałów do ponownego użycia lub odzysku poza instalacjami.

Przetwarzanie odpadów, a tytuł prawny do nieruchomości

Wiele kontrowersji na etapie uwalania nowych przepisów wywołała propozycja zapisu o miejscu przetwarzania materiałów niebezpiecznych. W pierwotnej wersji ustawy, proces gospodarowania takimi odpadami miałby być wykonywany jedynie na terenie nieruchomości stanowiącej własność podmiotu zarządzającego śmieciami. Ostatecznie, ustalono jednak, że przetwarzanie takich pozostałości może odbywać się zarówno na terenie należącym do właściciela, jak i oddanym mu w użytkowanie wieczyste czy na podstawie umowy dzierżawy. Przepis dotyczy również podmiotów, które zajmują się transportem, przetwarzaniem oraz magazynowaniem śmieci komunalnych, niezaliczanych do tzw. materiałów i substancji niebezpiecznych. Aby eksploatowanie nieruchomości w opisanych celach było możliwe, niezbędne jest złożenie przez jej użytkownika stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego. Jednym z obowiązkowych elementów takiego oświadczenia jest m.in. informacja o rodzaju oraz masie przetwarzanych wyrobów. Brak takiej deklaracji również skutkować może odmową udzielenia zezwolenia na gospodarowanie płynnymi i stałymi nieczystościami.

Nowe wnioski o zezwolenie na przetwarzanie, transport i wytwarzanie śmieci

Zmiany w przepisach dotyczących wydawania pozwoleń na transport, wytwarzanie czy przetwarzanie odpadów obejmują również wnioski o przyznawanie stosownej decyzji. Od 2018 roku, formularze zyskały nową, bardziej rozbudowaną strukturę, a od podmiotów ubiegających się o pozwolenie wymagana jest większa ilość informacji. Niezawarcie istotnych danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, dlatego nie należy zaniedbywać tych kwestii i przedłożyć organowi prowadzącemu szczegółową dokumentację. Znowelizowane przepisy, oprócz podawania informacji do tej pory koniecznych, wymagają od przedsiębiorcy dodatkowych danych, takich jak:
  • informacja o maksymalnej masie poszczególnych rodzajów odpadów,
  • maksymalna łączna masa wszystkich magazynowanych w tym samym momencie śmieci,
  • maksymalna łączna masa wszystkich odpadów, mogąca zostać zmagazynowana w skali 1 roku,
  • największa masa śmieci magazynowanych w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub miejscu składowania,
  • całkowita pojemność instalacji w Mg,
  • wskazanie sposobu i wysokości zabezpieczenia roszczeń.
Zwiększyła się również ilość dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na transport, wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów. Warto mieć na uwadze fakt, iż od 2018 roku obowiązkowym załącznikiem jest zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku. Wymagana jest również decyzja o warunkach zabudowy oraz dokument potwierdzający własność nieruchomości lub prawo do jej użytkowania (dzierżawa, użytkowanie wieczyste). W przypadku, gdy o wydaniu zezwolenia decyduje marszałek województwa lub RDOŚ, niezbędne jest również sporządzenie i załączenie operatu przeciwpożarowego. Osobie wnioskującej o pozwolenie, przez ostatnie 10 lat nie mogło zostać cofnięte zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, ani pozwolenie na ich wytwarzanie. To samo dotyczy wspólników, prokurentów oraz członków rady nadzorczej.

Monitoring miejsc magazynowania odpadów

Nowe przepisy wprowadzają również konieczność instalacji wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Monitoring jest niezbędny w przypadku podmiotów, ubiegających się o:
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie śmieci,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na ich przetwarzanie,
  • pozwolenie zintegrowane na zbieranie lub przetwarzanie śmieci.
Obowiązek monitorowania miejsca magazynowania odpadów i przechowywania zapisów danych na dyskach dotyczy wszystkich rodzajów śmieci. Z kolei w przypadku składowania materiałów palnych, konieczny jest też podgląd obrazu na żywo. Ustawa określa szczegółowe parametry monitoringu. Takie jak m.in.: obszar objęty systemem kontroli, właściwości techniczne systemu, rodzaj stosowanych kamer czy sposób udostępniania danych z monitoringu. PROHABITAT to zespół doświadczonych ekspertów oferujący kompleksową obsługę formalno-prawną podmiotów działających w branży przetwarzania odpadów. Jeśli zamierzają Państwo ubiegać się o pozwolenie na transport, przetwarzanie lub wytwarzanie śmieci, zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania naszych usług. Przygotujemy kompletną, wolną od błędów i uchybień dokumentację, w pełni zgodną z nowymi przepisami. Sprawujemy nadzór nad poprawnym przebiegiem postępowania administracyjnego na wszystkich szczeblach, na pierwszym miejscu zawsze stawiając dobro swoich Klientów.   Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.