Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Zamiar budowlany może stanowić niekorzystną ingerencję w świat przyrody. Z tego powodu większość inwestycji o takim charakterze wymaga uzyskania stosownej zgody wydawanej przez właściwy organ. Decyzja środowiskowa wydawana jest, kiedy ma dojść do zmian w zagospodarowaniu terenu. Na jej mocy będziesz mógł zaplanować budowę, a także przystąpić do jej realizacji.

W naszej firmie Prohabitat oferujmy pomoc w staraniach dotyczących uzyskania stosownego pozwolenia. Wspólnie skompletujemy dokumentację, napiszemy wniosek i przedstawimy dokładny obraz planowanej inwestycji. Z nami bez trudu zostanie udzielona Ci pozytywna decyzja. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyne pozwolenie, jakiego będziesz potrzebował. Sprawdź, czym dokładnie jest ta decyzja i jak ją uzyskać.

Kiedy można mówić o decyzji środowiskowej?

Prawo reguluje możliwości przeprowadzenia rozmaitych inwestycji, których przebieg mógłby odbić się na środowisku naturalnym. W dużej liczbie przypadków otrzymanie pozytywnej decyzji stanowi pierwszy krok umożliwiający realizację zamiaru budowlanego. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest wymagana w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy budowla może w sposób znaczący odbić się na środowisku, drugi określany jest w ustawie jako potencjalnie znaczące oddziaływanie.

Głównym zadaniem, jakie ma spełnić tzw. decyzja środowiskowa, jest ograniczenie pogarszania się kondycji przyrodniczej. Kiedy analiza planowanej budowy wykazuje, że w dużym stopniu może ona negatywnie oddziałać na środowisko, urząd nie wyda zgody. W takiej sytuacji inwestor zobligowany jest do zmiany planów, wdrożenia nowych rozwiązań, które zredukują zagrożenie i sprawią, że realizacja projektu będzie lepsza dla środowiska.

To pozwolenie jest dopiero początkiem drogi administracyjnej, jaką należy przejść w celu zdobycia zielonego światła do podjęcia budowy. Uzyskanie pozytywnej decyzji otwiera możliwość starania się o wydanie kolejnych pism, jak np. pozwolenie na budowę. W dużym stopniu wpływają one na przebieg inwestycji i wskazują, jak przyszłe obiekty mogą wyglądać.

W jakich sytuacjach wymagane jest uzyskanie tego dokumentu?

Tak, jak już wspomnieliśmy, konieczność otrzymania pozytywnej decyzji środowiskowej zachodzi w sytuacjach, kiedy inwestycja mogłaby znacząco lub potencjalnie znacząco ingerować w środowisko. Najczęściej sytuacja taka powstaje gdy przedsięwzięcie powoduje konieczność zmiany sposoby dotychczasowego zagospodarowania gruntu, ale nie tylko. Rozstrzygnięcie tej kwestii leży po stronie inwestora, organy właściwe do wydania decyzji nie mają obowiązku pomagać we właściwym zakwalifikowaniu przedsięwzięcia. Organ władzy wykonawczej szczegółowo określa w rozporządzeniu niektóre rodzaje inwestycji, które zawsze będą wymagały zdobycia tej decyzji.

Wśród nich są m.in. instalacje, które mają być wykorzystywane w produkcji chemicznej i farmaceutycznej. To także wszelkie elektrownie i elektrociepłownie, także te jądrowe, odnawialne źródła energii, stacje napowietrzne, obiekty radionawigacyjne, radiokomunikacyjne i radiolokacyjne. W przypadku tych trzech wymienionych na końcu chodzi o instalacje o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest niezbędna także w przypadku branży paliwowej, instalacji przeznaczonych do obróbki metali, koksowni, fabryk wykorzystujących piece obrotowe o możliwościach przerobu na poziomie wyższym niż 500 t na dobę, obiektów produkujących papier i tekturę, linii kolejowych, czy infrastruktury do przesyłu ropy naftowej. To oczywiście tylko niektóre przypadki. Pełen spis inwestycji objętych wymogiem uzyskania tego dokumentu administracyjnego znajduje się na stronach rządowych. Jeżeli czeka Cię budowa, sprawdź listę. Jeśli widnieją na niej czynności, które stanowią Twoje zamiary, możesz być pewien, że będziesz musiał wystąpić o wydanie decyzji.

Kiedy uzyskanie decyzji nie jest konieczne?

Zdecydowana większość przypadków związanych z budownictwem nie figuruje na wspomnianej powyżej liście. Niektóre inwestycje są zwolnione z konieczności starania się o wydanie tego rozstrzygnięcia. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku obiektów związanych z działaniami o charakterze obronnym i zwiększającym bezpieczeństwo państwa oraz budynków służb ratowniczych, których aktywność polega na redukowaniu zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i życia.

Jak i gdzie można uzyskać dokument?

Każdy, kto zamierza zrealizować budowę, której charakter podlega pod wymóg uzyskania decyzji, zobowiązany jest do złożenia wniosku we właściwym organie. Może to być: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, urząd miasta lub gminy.

Dokumentacja musi zawierać wspomniany już wniosek oraz dodatkowe załączniki jak: mapę terenu, mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów, kartę informacyjną przedsięwzięcia, potwierdzenie uiszczenia odpowiedniej opłaty skarbowej oraz inne. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać uiszczenie opłaty za pełnomocnictwo.

Podsumowanie

Każda budowla w jakiś sposób ingeruje w stan przyrody. Z tego powodu prawo reguluje wiele kwestii związanych z zamiarami dotyczącymi zmian sposobu zagospodarowania terenu. Chodzi o maksymalne wykluczenie samowolki, która mogłaby znacznie pogorszyć stan środowiska. Jedną z instytucji, która przeciwdziała takiemu niepożądanemu zjawisku, jest decyzja środowiskowa. Jej uzyskanie konieczne jest przy niektórych zamiarach inwestycyjnych.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy doświadczoną firmą, która świadczy pomoc z zakresu doradztwa ekologicznego. W Prohabitat pomagamy przygotowywać wnioski, kompletować dokumentację, formułować przekonujące i merytoryczne uzasadnienie, a także doradzamy, na jakie rozwiązania postawić, by były one z korzyścią zarówno dla natury, jak i naszego klienta. Z nami uzyskanie pozytywnej decyzji środowiskowej jest naprawdę łatwe. Daj sobie pomóc i przejdź sprawnie przez formalności.

 

Kontakt