Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Powstające codziennie odpady stanowią poważny problem dla całego świata. Coraz większa konsumpcja połączona z coraz łatwiejszym dostępem do dóbr sprawia, że rozmowa o masowym wysyłaniu śmieci w kosmos przestaje funkcjonować jako coś nierealnego. Stąd coraz większy nacisk na recykling. Jednakże nie wszystkie produkty można wykorzystać w tym procesie. Tutaj pojawia się także problem pozwoleń na przetwarzanie i magazynowania odpadów – uregulowanie tych kwestii pozawala zapobiec potencjalnym katastrofom ekologicznym. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o „Zezwoleniu na przetwarzanie odpadów” stanowi próbę kompleksowego rozwiązania narastającego problemu śmieci pojawiających się w otoczeniu środowiska naturalnego. Czy faktycznie spełni swoją funkcję?

Na ostateczne rezultaty należy poczekać, ale niektóre rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę rodzą także duże prawdopodobieństwo znaczącego wzrostu ceny za magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Niemały wpływ na zaostrzenie przepisów miały liczne i głośne sprawy pożarów śmietnisk, czy kolejne przypadki wwozu do Polski odpadów z innych krajów UE. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że kwestia śmieci ma zasięg nie tylko międzynarodowy, ale także interkontynentalny. Dlatego tak bardzo istotne są czytelne regulacje wszystkich kwestii z tym związanych.

Kary dla nieuczciwych przedsiębiorców

Proces wydawania pozwoleń na przetwarzanie odpadów został uzupełniony o konieczność złożenia operatu przeciwpożarowego, który nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wprowadzenia kompleksowego zabezpieczenia od ognia dla składowanych odpadów oraz radykalnie skraca maksymalny czas ich magazynowania – z obecnych trzech lat do jednego roku. Dodatkowo instalacja zbudowana na podstawie pozwolenia na przetwarzanie odpadów, ich wytwarzanie czy ich magazynowanie ma być każdorazowo kontrolowana na zlecenie Komendanta Straży Pożarnej.

Cel tych zabiegów jest jasny – zapobiec nieuczciwym praktykom przedsiębiorców, którzy wykorzystywali luki prawne np. do nielegalnego składowania zanieczyszczeń. Radykalnie zwiększone zostały również kary administracyjne za brak zezwoleń na przetwarzanie odpadów lub za niedozwolone gospodarowanie nimi. Za takie działania sięgają one nawet do 1 miliona złotych. Nowością jest także poszerzenie kompetencji Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska m.in. o możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli składowisk oraz instalacji przetwarzających odpady. Całość rozwiązania zamyka jeszcze nałożenie na przedsiębiorcę konieczności zainstalowania całodobowego monitoringu wizyjnego z zapisem, który oprócz obowiązku magazynowania na trwałym nośniku przez miesiąc po nagraniu i udostępniania na wniosek kontrolujących służb, ma jeszcze gwarantować jakość pozwalającą na rozpoznanie twarzy nagrywanych osób.

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie oraz magazynowanie odpadów

Nowe przepisy mają prosty cel – wyeliminowanie z szeroko rozumianego rynku odpadów przedsiębiorców, którzy unikają kontroli i szukają oszczędności, narażając ludzkie zdrowie i życie oraz całe środowisko naturalne na poważne szkody. Znaczne zwiększenie liczby dokumentów, które są potrzebne do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów bądź ich magazynowanie ma w teorii zapobiec nieuczciwym i niezgodnym z prawem praktykom.

Poza zaświadczeniem o niekaralności przedsiębiorca musi do wniosku o pozwolenie na przetwarzanie odpadów dołączyć dokument potwierdzający fakt posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na poczet przyszłych wydatków, które związane mogą być z awaryjnymi sytuacjami wymagającymi natychmiastowego usunięcia dużej ilości odpadów. Tak stać się może w przypadku pożaru, czy innej klęski żywiołowej. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej bądź polisy ubezpieczeniowej.

Magazynowanie odpadów

Kwestia magazynowania jest dla nowoczesnej gospodarki odpadami sporym wyzwaniem. Obecnie okres ich magazynowania został skrócony z 3 lat do 1 roku. Nowe przepisy bardzo dokładnie precyzują także warunki składowania odpadów – duży nacisk kładzie się przede wszystkim na bezpieczeństwo związane z tego rodzaju działalnością.

Inną kwestią jest ograniczenie ilości magazynowanych odpadów. Łączna masa tych, które są przeznaczone do składowania, a także ta ściśle określona w zakresie posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów, nie może być wyższa niż połowa ustalonych górnych progów ilościowych masy wszystkich odpadów, które zostały ustalone w ww. licencji.

Stosunkowo niedawno pojawił się pomysł wprowadzenia listy przewinień, które w automatyczny sposób miałyby powodować odrzucenie wniosku o pozwolenie na przetwarzanie odpadów bądź ich magazynowanie. Osoby fizyczne lub prawne, które zostały prawomocnie skazane za przewinienia wobec środowiska naturalnego, nie miałyby już możliwości powrotu do tej branży. Tym samym zostałyby dożywotnio wyeliminowane z rynku.

W praktyce przepisy, które dotyczą magazynowania odpadów, są bardzo restrykcyjne. Obecnie istnieje m.in. obowiązek instalowania wentylacji, nawet gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie zostało wydane – znacznie podnosi to koszty funkcjonowania. Jeszcze inną kwestią jest przechowywanie odpadów medycznych, niebezpiecznych, łatwopalnych, czy ulegających biodegradacji. Często wiąże się to z koniecznością zatrudnienia dużego zespołu wyspecjalizowanych pracowników i to nawet w stosunkowo niewielkim, czy średniej wielkości przedsiębiorstwie.

Kiedy można stracić zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów urząd wzywa do zaniechania danych naruszeń. Wyznacza także termin na usunięcie wykrytych nieprawidłowości. Jeśli firma nie zastosuje się do tych instrukcji, zezwolenie może zostać cofnięte bez odszkodowania. Przedsiębiorstwo musi wówczas zakończyć działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Dodatkowo decyzja urzędu może mieć rygor natychmiastowej wykonalności. W takim przypadku trzeba na własny koszt usunąć odpady i skutki działalności, która była prowadzona niezgodnie z prawem, czy udzielonymi uprawnieniami.