Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – kiedy należy go sporządzić?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zwany także raportem środowiskowym jest do dokument, który zawiera szczegółowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Raport oddziaływania na środowisko wykonuje się do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedkłada się go właściwemu organowi w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DoUŚ.

Czym jest ocena oddziaływania na środowisko przeczytasz w tym artykule oraz czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządza się dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać jeżeli zostało wydane postanowienie o konieczności sporządzenia raportu. To jest określone w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. dotyczącego przedsięwzięć oddziałujących na środowisko.

Co powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Zawartość raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, m.in.:

 • charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania. W tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
 • główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
 • przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
 • informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
 • informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
 • informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu,
 • opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych,
 • opis właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód,
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową,
 • opis wariantów przedsięwzięcia uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko. W tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej. Oddziaływania na klimat. W tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko. W przypadku drogi transeuropejskiej, a kolejno porównanie tych oddziaływań analizowanych wariantów na:
  • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,
  • dobra materialne,
  • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  • formy ochrony przyrody oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
  • wraz z określeniem wzajemnych oddziaływań wyżej wymienionych elementów środowiskowych,
 • opis zastosowanych metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe , a także chwilowe oddziaływania na środowisko,
 • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. W szczególności na formy ochrony przyrody,
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.

Dodatkowo raport musi zostać podpisany przez autora. W przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierownika zespołu. Do raportu należy załączyć oświadczenie autora raportu o spełnieniu wymogów zawartych w art. 74a ust. 2 określającym wymagane doświadczenie autora, a także informację o skończonych studiach.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko!

Podsumowując, raport oddziaływania na środowisko to szczegółowy dokument informujący o planowanym przedsięwzięciu i jego wpływie na środowisko. Jest on istotnym narzędziem oceny i ochrony środowiska, zawierającym wiele kluczowych informacji, które pomagają organom podejmować decyzje dotyczące przedsięwzięć.