Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu?

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Jeśli zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

W przypadku drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) zezwolenie na wycinkę wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Podobnie jest, gdy drzewo lub krzew znajduje się na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Zgodę wydaje się wtedy po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,
 • zgodę właściciela nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem)
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa lub w przypadku krzewu wielkość jego powierzchni,
 • miejsce, przyczynę i termin usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonanego przez uprawnionego projektanta. W kontekście inwestycji wymaga się tego zgodnie z Prawem budowlanym z 7 lipca 1994 r. Projekt ten powinien określać lokalizację drzewa lub krzewu względem granic nieruchomości i obiektów na niej znajdujących się lub planowanych,
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie o uzgodnieniu warunków przedsięwzięcia w obszarze Natura 2000 są wydawane, jeśli wymaga tego realizacja projektu,
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności, które podlegają zakazom, jeżeli takie trzeba przedłożyć.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów?

 • w przypadku jeżeli krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • jeśli krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełnią funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Jeśli drzewo lub krzew na nieruchomości osoby fizycznej jest usuwane bez związku z działalnością gospodarczą,
 • jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 • jeśli drzewo lub krzew na nieruchomości osoby fizycznej jest usuwane bez związku z działalnością gospodarczą,
 • jeśli drzewo lub krzew usuwane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 • w przypadku drzew lub krzewów rosnących na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.,
 • w przypadku drzew lub krzewów owocowych. Z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • jeśli usuwasz drzewo lub krzew w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • jeśli są one między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub tam, gdzie naturalny wysoki brzeg ma wbudowaną trasę wału przeciwpowodziowego. To dotyczy drzew i krzewów rosnących w obrębie wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od podstawy.
 • jeśli drzewa lub krzewy zakłócają funkcjonowanie kolejnictwa lub ruchu lotniczego, można je usunąć na podstawie decyzji odpowiedniego organu. Zakłócenia obejmują problemy z widocznością, obsługą urządzeń czy tworzeniem zasp śnieżnych na targowiskach.
 • w przypadku drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • w przypadku drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową, obowiązują szczególne zasady. Usuwanie może się również wiązać z zadaniami wynikającymi z planu ochrony parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Dodatkowo, działań takich wymaga plan ochrony parku krajobrazowego lub plan dla obszaru Natura 2000.
 • w sytuacji prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • W przypadku złomych drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, które określa ustawa o ochronie przyrody art. 120 ust. 2f.

W przypadku, gdy drzewo lub krzew, rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wnioskodawca powinien umieścić w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, z której planuje usunąć drzewo, a także dołączyć rysunek lub mapkę pokazującą lokalizację drzewa na danej nieruchomości. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, urzędnik dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin organ, wydając decyzję administracyjną, może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.