Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Inwestycje wymagające ingerencji człowieka w naturalne środowisko rodzą potrzebę uzyskania odpowiednich pozwoleń. Działalność może być bowiem zagrożeniem dla przyrody, dlatego konieczne staje się oszacowanie ewentualnych szkód i ich wpływu na ekosystem. Zdarza się, że analiza sytuacji nakazuje wydanie decyzji negatywnej.

Wszystkie firmy i osoby prywatne, które zamierzają przeprowadzić niektóre działania związane z hydrosferą, zobowiązane są do uzyskania stosownych zezwoleń. W tym celu warto zwrócić się do profesjonalnej firmy zajmującej się przygotowywaniem działań ingerujących w środowisko. Nasz ośrodek Prohabitat tworzą fachowcy, którzy od lat poruszają się w obrębie ochrony środowiska. Skontaktuj się z nami, a pomożemy dokładnie zaplanować inwestycję w taki sposób, by nie zagrażała środowisku naturalnemu. Przygotujemy rozwiązania chroniące zasoby wodne i na tej podstawie skutecznie wystąpimy o pozwolenie wodnoprawne. Kto je wydaje? Sprawdź.

Co kryje się pod tym pojęciem?

Jest to decyzja o charakterze zgody administracyjnej wydawanej przez właściwy organ, a która stanowi podstawę do podjęcia jakichkolwiek inwestycji i budowy związanych z ingerencją w środowisko wodne, bez względu na fakt czy sprawa dotyczy jeziora, rzeki, stawu, czy wód podziemnych. Idea powołania instytucji pozwolenia wodnoprawnego miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa, które przejawia się na kilku polach. Po pierwsze ograniczenie samowolki w obrębie hydrosfery ma chronić zasoby wodne. Po drugie chodzi o wyeliminowanie zagrożenia dla człowieka, które mogłoby się wiązać np. z wyschnięciem studni okolicznych mieszkańców.

Wprowadzenie nakazu uzyskania odpowiedniego zezwolenia eliminuje tzw. prowizoryczne rozwiązania. Żaden urząd nie wyda bowiem zgody na działanie na podstawie nierzetelnych planów. To właśnie dlatego, zanim udasz się do właściwej jednostki administracji, powinieneś zgłosić się do nas. Przygotujemy profesjonalne projekty Twojej inwestycji, które będą opierały się na rzetelnych wyliczeniach i uwzględniały uwarunkowania środowiskowe. Dzięki temu szybko i sprawnie zdobędziesz zgodę na realizację swoich zamiarów.

Kto wydaje takie zgody?

Ustawa wymienia kilka uprawnionych podmiotów do wydania zgody. Są to poszczególne organy Wód Polskich. Wśród nich należy wymienić:

  • Zarząd Gospodarki Wodnej,
  • Zarząd Zlewni,
  • Nadzór Wodny,
  • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Oczywiście wszystkie wnioski należy złożyć do właściwej placówki, która rozpatruje sytuacje dotyczące Twojego obszaru. O tym, który urząd jest właściwy dla danej sprawy, decyduje jej charakter. Jeżeli petent skieruje się do niewłaściwej jednostki, ta przekaże otrzymane pismo do tej odpowiedniej.

Jakie inwestycje i budowy wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

Niektóre inicjatywy związane z ingerencją w środowisko wodne wymagają zgłoszenia. Nie jest to jednak tożsame z uzyskaniem zgody. Nie wszystkie czynności obłożone są bowiem koniecznością wydania oficjalnej decyzji. W wielu przypadkach sam fakt poinformowania właściwego urzędu wystarczy.

Będziesz musiał uzyskać zezwolenie, jeżeli zamierzasz korzystać z zasobów hydrosfery w celu:

  • wykonywania usług przez przedsiębiorstwa,
  • chcesz regulować poziom wody,
  • zmienić ukształtowanie terenu przylegającego do strefy wodnej,
  • wybudować wały przeciwpowodziowe,
  • rekultywować wody powierzchniowe i podziemne.

O zgodę musisz się także postarać, kiedy planujesz wykonać niektóre urządzenia i budowle jak: studnie, urządzenia piętrzące, sztuczne zbiorniki (w szczególności stawy), wykonać stałe przyrządy do połowu ryb, postawić obiekty energetyczne, wybudować molo, pomost, mury oporowe lub przystań.

Podsumowanie

Inwestycje ingerujące w hydrosferę wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie złożonego wniosku do właściwego organu. Powinien on być klarownie sformułowany i odpowiednio przekonywać do planowanych działań. Jeżeli masz trudności ze sporządzeniem odpowiedniego projektu, zgłoś się do nas. W Prohabitat wiemy, jak napisać pismo, które uzyska zgodę.

Kontakt