Karta informacyjna przedsięwzięcia, a raport o oddziaływaniu na środowisko – różnice i cechy wspólne

mgr inż. Anna Bala, mgr inż. Rafał Bodzioch / 14 marca 2017

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (potocznie zwanej decyzją środowiskową) Wnioskodawca przedkłada właściwemu organowi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniosek wraz z załącznikami (organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określony jest w art.75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – ooś).

Zgodnie z art. 74 wyżej wymienionej ustawy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć m.in.:

 • W przypadku gdy dane przedsięwzięcie będzie przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe, a w przypadku gdy Wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie której właściwy organ administracji ustala zakres raportu.
 • W przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia jako inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Powyżej określone dokumenty różnią się od siebie stopniem szczegółowości oraz zakresem. Poniżej zawarto informacje o tym, co wchodzi w skład karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Co powinna zawierać kara informacyjna przedsięzięcia?

Zgodnie z art. 62a ustawy ooś:

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

 1. Rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
 2. Powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną;
 3. Rodzaju technologii;
 4. Ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 5. Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
 6. Rozwiązaniach chroniących środowisko;
 7. Rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
 8. Możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
 9. Obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
 10. Wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;
 11. Przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
 12. Ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej;
 13. Przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko;
 14. Pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

zamów kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport

Co powinien zawierać raport o oddziaływaniu na środowisko?

Według artykułu 66 wyżej wymienionej ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać następującą treść (podkreśleniem zaznaczono informacje, które zawarte są w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i pokrywają się z treścią, którą zamieszcza się w raporcie):

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania;
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych;
  3. przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
  4. informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi;
  5. informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu;
  6. informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  7. ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu.
 2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
  1. elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy;
  2. właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
   • Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (ekspertyzy przyrodniczej), przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;
   • inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych.
  3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
   • Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane.
   • Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
  4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową.
  5. Opis wariantów, uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:
   • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
   • racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
    • wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
  6. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
   • Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
    1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze;
    2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz;
    3. dobra materialne;
    4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków;
    5. formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych;
    6. elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy ooś , jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
    7. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f.
    8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a.
    9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
     • istnienia przedsięwzięcia,
     • wykorzystywania zasobów środowiska,
     • emisji.
    10. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
    11. Dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
     1. określenie założeń do:
      • ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
      • programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
     2. analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
     3. Dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW, ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:
      • dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
      • wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla.
    12. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.
     • Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia.
    13. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie. Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego.
    14. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
    15. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
    16. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
    17. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
    18. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.
    19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.
    20. Podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu.
     • oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ooś, stanowiące załącznik do raportu.
    21. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Podstawa prawna sporządzenia artykułu:

Kontakt