Czym jest ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza lub opinia dendrologiczna to dokument sporządzany przez specjalistę, który posiada fachową wiedzę oraz doświadczenie. W opracowaniu określa się stan oraz zachowanie statyki drzew, co do których istnieje podejrzenie np. złego stanu zdrowotnego, lub w przypadku wycinki drzew bez odpowiedniego zezwolenia, prawidłowo ustala się stan faktyczny drzew. Zazwyczaj ekspertyza zawiera również wskazania gospodarcze, zabiegi pielęgnacyjne dla drzew.

W przypadku, gdy toczy się postępowanie odnośnie ustalenia stanu faktycznego drzewa, wyciętego bez zezwolenia lub bez wiedzy właściciela, ekspertyza dendrologiczna powinna zawierać informacje takie jak gatunek, wiek i grubość drzewa oraz czas w jakim dokonano bezprawnego wycięcia. Na tej podstawie organ prowadzący sprawę będzie mógł wymierzyć wysokość kary.

Na terenach zurbanizowanych często dochodzi do sytuacji, gdzie poprzez zanieczyszczenia powietrza, gleby lub brak miejsca na prawidłowy wzrost drzew oraz rozwój systemu korzeniowego, drzewa zaczynają stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i mienia społeczności. W tym celu należy podjąć działania pielęgnacyjne drzew lub zakwalifikować drzewo do wycinki. Aby podjąć takie działania potrzebne jest wskazanie przez specjalistę, w ekspertyzie dendrologicznej, wad które obniżają właściwości fizyczne, żywotność oraz statykę drzewa.

Zdarzają się też sytuacje kiedy zaplanowane prace pielęgnacyjne prowadzone są nieprawidłowo oraz nie przynoszą zamierzonego efektu. Drzewa wówczas tracą żywotność lub stają się bardziej podatne na różne choroby oraz ataki szkodników. W takim przypadku podstawę do uzyskania odszkodowania od podmiotu, który zobowiązał się do pielęgnacji w umowie zawartej np. z miastem, jest ekspertyza dendrologiczna, która może stanowić dowód w postępowaniu sądowym, gdzie miasto będzie starało się udowodnić nienależyte wykonanie pielęgnacji drzewa lub krzewu.

Ekspertyza dendrologiczna może także stanowić jeden z etapów procesu inwestycyjnego na danym obszarze, w trakcie rozbudowy lub przebudowy terenów, które dotychczas były porośnięte przez drzewa lub krzewy. Zarówno przy planowaniu nowych inwestycji jak i przy określaniu ich wartości z uwagi na stan obecnego zadrzewienia wykonanie ekspertyzy będzie nakazywane przez organ. Nie obejdzie się wówczas także bez przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu, która wykaże cenne egzemplarze drzew. Na tej podstawie kwalifikuje się drzewa które będą mogły pozostać na nieruchomości, a które będą musiały zostać wycięte ponieważ kolidują z inwestycją. Jeżeli nie ma możliwości zachowania drzewostanu na terenie objętym projektem budowlanym, inwestor będzie musiał ponieść opłatę za wycinkę drzew. Opłata określona na warunkach powszechnie obowiązujących przepisach prawa stanowi tzw. rekompensatę przyrodniczą za poniesione straty w przyrodzie. Natomiast może ona zostać odroczona na okres trzech lat od dnia wydania decyzji na wycięcie drzew jeżeli drzewa zostaną przesadzone w inne miejsce lub zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Jeżeli drzewa się przyjmą opłata zostanie umorzona. Ekspertyza dendrologiczna powinna wówczas zawierać projekt planu nasadzeń zastępczych z proponowaną nową lokalizacją, gatunkiem oraz ilością nowych nasadzeń, a także z zaleceniami pielęgnacji na minimum okres trzech lat od dnia ich posadzenia.