DECYZJA ŚRODOWISKOWA – co to jest i kto ją wydaje?

Anna Bala 23 czerwca 2016 r.

CO TO JEST DECYZJA ŚRODOWISKOWA, KTO JĄ WYDAJE?

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (potocznie zwana decyzją środowiskową) określa uwarunkowania dla realizacji danego przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa wymagana jest dla przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Czyli dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (obligatoryjny raport o oddziaływaniu na środowisko). Również w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wstępnie wymagana jest tylko karta informacyjna przedsięwzięcia).

Należy jednak podkreślić, że uzyskanie decyzji środowiskowej nie upoważnia inwestora do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Aby rozpocząć ten etap niezbędne jest pozyskanie np. pozwolenia na budowę.

Organ właściwy do wydawania decyzji środowiskowych określa art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . Organem właściwym do wydania decyzji dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, morskich, przedsięwzięć dotyczących zmiany lasu (niestanowiącego własności Skarbu Państwa) na użytek rolny, przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie wyżej wymienionych przedsięwzięć, przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub wydobywaniu złóż kopalin jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W przypadku przedsięwzięć, które obejmują budowę obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących organem właściwym jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku przedsięwzięć dotyczących scalania wymiany lub podziału gruntów organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest starosta. Gdy przedsięwzięcie obejmuje zmianę lasu na użytek rolny stanowiący własność Skarbu Państwa, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wydawana jest przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dla innych projektów wymagających decyzji środowiskowej, dokument wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na terenie którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia.

zamów przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

EGZEKWOWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Według art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, może przeprowadzić kontrolę jej wykonania. Określone w decyzji środowiskowej warunki podlegają także egzekucji na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w trybie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Według art. 3 wyżej wymienionej ustawy egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków opisanych w art. 2, wtedy gdy wynikają one z decyzji właściwych organów. Treść art. 5 natomiast określa, że podmiotem uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków zawartych w art. 2 jest w przypadku obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji. Z powyższego wynika, że organem egzekwującym jest organ, który wydał daną decyzję środowiskową.

Postępowanie egzekucyjne decyzji środowiskowej określa ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. Ustawa ta określa sposób postępowanie wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania należących do nich obowiązków, pokazuje także prowadzone postępowanie egzekucyjne przez organy egzekucyjne oraz stosowane przez nich środki przymusu, które maja za zadanie doprowadzić do wykonaniu lub zabezpieczenia wykonania obowiązków.

Bardzo ważne jest dokładne zdefiniowanie podawanych pojęć. Według wspomnianej ustawy, wierzycielem jest podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Z drugiej strony, zobowiązanym jest jest podmiot, który nie wykonał w określonym przez organ właściwy terminie pewnego obowiązku.

ŚRODKI EGZEKUCYJNE

Niezrealizowane obowiązki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są przedmiotem egzekucji. Organ, który wydał wspomnianą decyzję, przeprowadza egzekucję w trybie u.p.e.a., traktując te obowiązki jako zobowiązania niepieniężne. Środkiem egzekucyjnym mającym zastosowanie w przypadku braku realizacji obowiązków nałożonych w decyzji środowiskowej jest grzywna w celu przymuszenia.

Inne środki egzekucyjne które mają charakter niepieniężny to: wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń oraz przymus bezpośredni.

W przypadku, gdy warunki z decyzji środowiskowej nie zostaną odzwierciedlone w dalszych decyzjach wydawanych dla danego przedsięwzięcia, określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.o.o.ś., zachodzą przesłanki unieważnienia tych decyzji z powodu ich wydania z rażącym naruszeniem prawa.

Kontakt