Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

W wielu przypadkach podczas uzyskiwania decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzji pozwolenie budowlane Urząd weryfikuje, czy dla danego przedsięwzięcia uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne? To nic innego jak rodzaj decyzji administracyjnej, którą udziela się w przypadku, kiedy istnieje możliwość wpływu na stan wód podziemnych lub powierzchniowych.

Decyzja wodnoprawna spełnia zadanie pewnego rodzaju kontroli, gdyż warunki jakie musi spełnić w niej zawarte osoba korzystająca z wód określają szereg obostrzeń. Na przykład:

 • odnośnie wprowadzanych ilości ścieków,
 • dopuszczalnych wartości stężeń substancji szkodliwych,
 • częstotliwości przeprowadzanych badań,
 • obowiązków wobec osób trzecich, które posiadacz pozwolenia wodnoprawnego musi przestrzegać.

Należy mieć na uwadze, że często planując różnego rodzaju inwestycje wymagane będzie od nas posiadanie kilku decyzji. Poniżej przedstawiono przypadki, w których pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać jako pierwsze.

Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem (art. 388 ust. 2 – Prawo wodne):

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 4. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 5. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 6. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, a także zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,
 7. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska.

W powyższych przypadkach oddziaływanie inwestycji na środowisko może być bardzo duże. Z tego powodu niezbędne jest oszacowanie ich wpływu w kontekście gospodarki wodnej danego miejsca przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane?

Poniżej przedstawiono kilka przypadków dla których pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą Prawo wodne jest wymagane wraz z przykładami:

 1. Usługi wodne – w przypadku, gdy chcemy wykonywać:
  – pobór wód podziemnych lub powierzchniowych;
  – wprowadzać ścieki (choćby oczyszczone) do wód lub ziemi, bądź do urządzeń wodnych np. rowów melioracyjnych;
  – budować urządzenia, które mają za zadanie magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych lub powierzchniowych;
  – odprowadzać wody opadowe lub roztopowe.
  Użytkowanie dużych ilości zasobów zbiorników powierzchniowych może spowodować trwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody, stąd potrzeba uzyskania stosownej zgody.
 2. Szczególne korzystanie z wód –  jest potrzebne w przypadku, gdy chcemy:
  – odwadniać grunty lub uprawy;
  – wprowadzać ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów (np. ścieki z myjni samochodowej);
  – korzystać z wód na potrzeby naszej działalności gospodarczej;
  – nawadniać uprawy o intensywności większej niż 5 m3/dobę.
 3. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej – pozwolenie będą wymagać w przypadku m.in. wykonywania drenażu odwadniającego.
 4. Rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych – gdy planujemy inwestycję mająca na celu przywracanie wody do stanu pierwotnego,
 5. Wykonanie urządzeń wodnych – wymagają w przypadku, gdy planuje się budowę/przebudowę/likwidację m.in.: kanałów, rowów, budowli piętrzących, zbiorników, stawów rybnych, a także stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, które służyć będą do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód lub innych urządzeń wodnych, bulwarów, kąpielisk, pomostów.

Powyższe przykłady nie uwzględniają wszystkich przypadków określonych w ustawie Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne – wniosek o wydanie

Do wniosku dołącza się (art. 407 – Prawo wodne):

 1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej „operatem”, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
 3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 4. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.
 5. zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na ich wykorzystywanie w przypadku pozwolenia na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
 6. projekt instrukcji gospodarowania wodą – dla pozwoleń na piętrzenie wód lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,
 7. dokumentacja hydrogeologiczna – dla pozwoleń na odwadnianie obiektów budowlanych lub na pobór wód podziemnych.

Forma operatu wodnoprawnego określona została w art. 408 Prawa wodnego:

 • Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach jako dokument tekstowy,
 • Część graficzną operatu sporządza się w postaci plików typu rastrowego (plik PDF).
Co składa się na część opisową i graficzną operatu wodnoprawnego określa art. 408 – Prawo wodne, m.in. :
 1. Podstawowe informacje o wnioskodawcy – oznaczenie zakładu ubiegającego się o uzyskanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 2. Informację o celu i zakresie korzystania z wód. W tym rozdziale należy określić przypadek, dla którego chcemy pozyskać pozwolenie wodnoprawne; dane przypadki opisują art. 389, 390 – Prawo wodne;
 3. Informację o urządzeniach pomiarowych oraz znakach żeglugowych, które są wymagane dla niektórych rodzajów korzystania z wód;
 4. Informacje o rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. W tej części operatu należy określić zakres przedsięwzięcia/planowych urządzeń wodnych/bądź innych działań mogących mieć wpływ na wody,
 5. Informację odnośnie stanu prawnego nieruchomości. Ten rozdział operatu należy uzupełnić o wykaz działek, na których planowane jest przedsięwzięcie/budowa urządzeń wodnych/innych działań, dla których sporządzany jest operat wodnoprawny, wraz z określeniem ich właścicieli, podaniem ich siedzib, a także adresów zgodnie z ewidencją gruntów i budynków. Takie informacje możemy pozyskać składając do właściwego urzędu wniosek o wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 6. Informację o obowiązkach ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich. Ten rozdział określa jakie działania Wnioskodawca ma zapewnić w stosunku do innych podmiotów, które wiążą się z korzystaniem z wód. Przykładowo, gdy planuje się budowę rowu przydrożnego określa się, że Wnioskodawca musi udrożnić go, aby mogli z niego korzystać również inni użytkownicy;
 7. Opis i lokalizację urządzenia wodnego. W tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych, a także współrzędne (w układzie odniesienia 2000). Taką informację umieszcza się w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje budowę nowych urządzeń wodnych lub korzystanie z istniejących;
 8. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. W tej części operatu należy umieścić informację na temat wód powierzchniowych lub podziemnych, których dotyczy opracowanie. Na przykład: przepływy charakterystyczne, opis parametrów koryta w tym miejscu, obliczenia hydrauliczne i/lub hydrologiczne, wydajność zwierciadła wód podziemnych i inne parametry, które mają wpływ na korzystanie z wód lub na które może mieć wpływ nasza działalność;
 9. Charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. W tym rozdziale zamieszczone informacje powinny określać wszystkie informacje odnośnie odbiornika ścieków lub wód odpadowych. (W przypadku, gdy dane pozwolenie wodnoprawne obejmować będzie zarządzanie ściekami lub wodami odpadowymi). Definicję co można uznać za ścieki określa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 10. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania na obszarze dorzecza. Rozdział ten powinien zawierać informację odnośnie charakterystyki i innych ustaleń dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, a także Jednolitych Części Wód Podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami dla danego dorzecza, dla którego planowane jest pozwolenie wodnoprawne,
 11. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania skutkom suszy. Należy tutaj określić przyjęte cele dla zarządzania ryzykiem powodziowym, a także cele określone w planie przeciwdziałania skutkom suszy dla określonego regionu wodnego w kontekście naszego przedsięwzięcia;
 12. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich. Określa się w przypadku, gdy dane urządzenie/zrzut wody lub inne, ingerować będą w teren wód morskich;
 13. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Do danego rozdziału odnosimy się w przypadku, gdy nasza inwestycja zajmować się będzie m.in. zrzutem ścieków z oczyszczalni do wód.

Podsumowując, pozwolenie wodnoprawne stanowi istotny element procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami i przedsięwzięciami. To narzędzie kontroli, nakładające warunki dotyczące ilości ścieków, stężeń substancji szkodliwych oraz obowiązków wobec osób trzecich.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej na temat pozwolenia wodnoprawnego!

Kontakt