Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

W wielu przypadkach podczas uzyskiwania decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzji pozwolenie budowlane Urząd potrzebuje informacji, czy dla danego przedsięwzięcia uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Czym jest pozwolenie wodnoprawne? To nic innego jak rodzaj decyzji administracyjnej, którą udziela się w przypadku kiedy istnieje możliwość wpływu przedsięwzięcia na stan wód podziemnych lub powierzchniowych.

Decyzja wodnoprawna spełnia zadanie pewnego rodzaju kontroli, gdyż warunki jakie musi spełnić wnioskodawca w niej zawarte określają szereg obostrzeń. Na przykład: odnośnie wprowadzanych ilości ścieków, dopuszczalnych wartości stężeń substancji szkodliwych, częstotliwości przeprowadzanych badań, obowiązków wobec osób trzecich, które wnioskodawca musi przestrzegać.

Należy mieć na uwadze, że często planując różnego rodzaju inwestycje wymagane będzie od nas posiadanie kilku decyzji. Poniżej przedstawiono przypadki w których pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać jako pierwsze.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane?

Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem (art. 388 ust. 2 – Prawo wodne):

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 3. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 4. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska.

Poniżej przedstawiono kilka przypadków dla których pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawą Prawo wodne jest wymagane wraz z przykładami:

 1. Usługi wodne – pozwolenie wodnoprawne wymagają w przypadku, gdy chcemy:
  – wykonywać pobór wód podziemnych lub powierzchniowych;
  – wprowadzać ścieki do wód lub ziemi, bądź do urządzeń wodnych np. rowów melioracyjnych;
  – budować urządzenia, które mają za zadanie magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych lub powierzchniowych;
  – odprowadzać wody opadowe lub roztopowe do systemów kanalizacji deszczowej, bądź kanalizacji zbiorczej,
 2. Szczególne korzystanie z wód – pozwolenie wodnoprawne jest potrzebne w przypadku, gdy chcemy:
  – odwadniać grunty lub uprawy;
  – wprowadzać ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych (np. ścieki z myjni samochodowej);
  – korzystać z wód na potrzeby naszej działalności gospodarczej;
  – nawadniać uprawy w ilości większej niż 5 m3/dobę;
 3. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych – pozwolenie będzie wymagane w przypadku m.in. wykonywania drenażu odwadniającego,
 4. Rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych – gdy planowana jest inwestycja mająca na celu przywracanie wód do stanu pierwotnego,
 5. Wykonanie urządzeń wodnych – pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku gdy planuje się budowę m.in.: kanałów; rowów; budowli piętrzących; zbiorników; stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków; wylotów urządzeń kanalizacyjnych, które służyć będą do wprowadzania ścieków do wód lub innych urządzeń wodnych; bulwarów; kąpielisk; pomostów.

Powyższe przykłady nie uwzględniają wszystkich przypadków określonych w ustawie Prawo wodne.

Proces Uzyskiwania Pozwolenia Wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne wydaję się na wniosek, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się (art. 407 – Prawo wodne):

 1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej „operatem”, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli wymagają;
 3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli takie wymagają;
 4. ocenę wodnoprawną, jeżeli wymagają.

Forma operatu wodnoprawnego

Formę operatu wodnoprawnego określa art. 408 Prawa wodnego:

 • Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach jako dokument tekstowy,
 • Część graficzną operatu sporządza się w postaci plików typu rastrowego (plik PDF).

Co składa się na część opisową i graficzną operatu wodnoprawnego określa art. 408 – Prawo wodne, m.in. :

 1. Podstawowe informacje o wnioskodawcy – oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
 2. Informację o celu i zakresie korzystania z wód. W tym rozdziale należy określić przypadek dla którego chcemy pozyskać pozwolenie wodnoprawne; dane przypadki opisują art. 389, 390 – Prawo wodne,
 3. Informację o urządzeniach pomiarowych oraz znakach żeglugowych. Ten rozdział opisuje zarządzenie z dnia 11 lipca 1979 r. w sprawie wodnych urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych (M.P. 79. 17.108);
 4. Informacje o rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. W tej części operatu należy określić zakres przedsięwzięcia/planowych urządzeń wodnych/bądź innych działań mogących mieć wpływ na wody,
 5. Informację odnośnie stanu prawnego nieruchomości. Ten rozdział operatu należy uzupełnić o wykaz działek, na których planowane jest przedsięwzięcie/budowa urządzeń wodnych/innych działań dla których sporządzany jest operat wodnoprawny. Dodatkowo z określeniem ich właścicieli, podaniem ich siedzib oraz adresów zgodnie z ewidencją gruntów i budynków. Takie informacje możemy pozyskać składając do właściwego urzędu wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 6. Informację o obowiązkach ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich. Ten rozdział określa jakie działania Wnioskodawca ma zapewnić w stosunku do innych podmiotów, które wiążą się z korzystaniem z wód. Przykładowo, gdy planuje się budowę rowu przydrożnego określa się, że Wnioskodawca musi udrożnić go, aby mógł służyć również sąsiadom;
 7. Opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne. Taką informację umieszcza się w przypadku, gdy Wnioskodawca planuje budowę nowych urządzeń wodnych poprzez informację odnośnie działek ewidencyjnych, obrębu na których znajdować się będą wnioskowane urządzenia;
 8. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. W tej części operatu należy określić Jednolite Części Wód Podziemnych i Jednolite Części Wód Powierzchniowych znajdujące się na terenie wnioskowanego obszaru wraz z podaniem celów środowiskowych ustalonych dla danych Jednolitych Części Wód,
 9. Charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym. W tym rozdziale zamieszczone informacje powinny określać wszystkie informacje odnośnie odbiornika ścieków (w przypadku, gdy dane pozwolenie wodnoprawne obejmować będzie zarządzanie ściekami). Definicja co można uznać za ścieki określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 10. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania na obszarze dorzecza. Rozdział ten powinien zawierać informację odnośnie charakterystyki i innych ustaleń dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, a także Jednolitych Części Wód Podziemnych scharakteryzowanych przez plan gospodarowania wodami dla danego dorzecza na obszarze którego planowane jest dane przedsięwzięcie,
 11. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania skutkom suszy. Należy tutaj określić przyjęte cele dla zarządzania ryzykiem powodziowym. Dodatkowo określić cele znajdujące się w planie przeciwdziałania skutkom suszy dla określonego regionu wodnego w kontekście naszego przedsięwzięcia,
 12. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich. Określa się w przypadku gdy dane urządzenie/zrzut wody lub inne, ingerować będą bezpośrednio w wody morskie,
 13. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Do danego rozdziału odnosimy się w przypadku gdy nasza inwestycja zajmować się będzie m.in. zrzutem ścieków z oczyszczalni do wód.

Podsumowując, pozwolenie wodnoprawne stanowi istotny element procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami i przedsięwzięciami. To narzędzie kontroli, nakładające warunki dotyczące ilości ścieków, stężeń substancji szkodliwych oraz obowiązków wobec osób trzecich.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej na temat pozwolenia wodnoprawnego!

Kontakt