Co to jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko?

Stosowana w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej u.o.o.ś.) nazwa „ponowna” jest nie do końca adekwatna do charakteru tej oceny. Rzecz w tym, że nie zawsze jest to ponowna ocena. W niektórych przypadkach będzie ona prowadzona po raz pierwszy dla danego przedsięwzięcia.

Ponowną oceną oddziaływania na środowisko (zwaną dalej ponowną o.o.ś.) jest procedura administracyjna, którą przeprowadza się na potrzeby wydania decyzji innych niż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. (o.o.ś. wykonywaną na potrzeby tej decyzji będziemy dalej nazywać zwykłą o.o.ś). Chodzi tu o niektóre decyzje, wydawane bezpośrednio przed realizacją danego przedsięwzięcia (zwane dalej decyzjami szczególnymi). Są to:

 1. decyzja o pozwoleniu na budowę,
 2. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 3. decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 4. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . Wydawana jest na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. ustawa ZRID);
 5. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
 6. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

zamów ponowną ocenę oddziaływania na środowisko

Kiedy wymagana jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko?

Ponowna o.o.ś. na potrzeby decyzji o których mowa wyżej, przeprowadzana jest w następujących przypadkach:

 1. jeżeli konieczność taka została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale tylko w takiej, w ramach której wykonano zwykłą o.o.ś.;
 2. na wniosek inwestora, złożony do organu właściwego do wydania szczególnej decyzji;
 3. Jeżeli organ właściwy do wydania szczególnej decyzji zauważy zmiany we wniosku, postępuje on zgodnie z określonymi procedurami. Te zmiany dotyczą wymagań, które ustalono w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 4. W przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy to budowy instalacji do spalania paliw. Jednakże chodzi tylko o instalacje o mocy znamionowej równej lub większej niż 300 MW wytwarzające energię elektryczną.

Kiedy konieczna jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko: kluczowe warunki i czynniki

Organ wydający decyzję szczególną może stwierdzić konieczność przeprowadzenia ponownej o.o.ś. tylko wówczas gdy w otrzymanym wniosku zostały dokonane zmiany w stosunku do wniosku wykorzystanego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, przedsięwzięcie może nie spełniać wymagań określonych w tejże decyzji. Organ decydujący o środowiskowych uwarunkowaniach w której stwierdza konieczność przeprowadzenia ponownej o.o.ś. musi wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. posiadane na etapie wydawania decyzji środowiskowej dane dotyczące przedsięwzięcia nie pozwalają na wystarczającą ocenę jego oddziaływania na środowisko. Te dane mogą także wymagać uszczegółowienia w ramach decyzji szczególnej;
 2. Ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia i jego powiązania z innymi przedsięwzięciami, może dochodzić do kumulacji oddziaływań na określonym obszarze.
 3. istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk bądź siedlisk przyrodniczych objętych ochroną (obszary Natura 2000 i pozostałe formy ochrony przyrody).

Podsumowując, wydaje się, że w zamyśle ustawodawcy, przeprowadzenie powtórnej oceny ma być raczej wyjątkiem, niż standardowym elementem procedury inwestycyjnej. Możliwość wystąpienia z żądaniem przeprowadzenia powtórnej oceny przez samego inwestora została prawdopodobnie przewidziana w celu wsparcia beneficjentów funduszy europejskich. Ponowna o.o.ś., podobnie jak zwykła, dotyczy tylko przedsięwzięć z potencjalnie znaczącym wpływem na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Mimo to, procedura przeprowadzenia ponownej o.o.ś. różni się nieco od zwykłej o.o.ś. Opisują ją artykuły od 89 do 95 u.o.o.ś.

Kontakt