Co to jest IPPC i pozwolenie zintegrowane?

IPPC to Dyrektywa Unii Europejskiej 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Dyrektywa IPPC opiera się na:

 • zintegrowanym podejściu do ochrony środowiska oraz udzielaniu pozwolenia zintegrowanego
 • najlepszych dostępnych technikach (BAT – Best Available Technique – jest to standard, który określa wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej)
 • dostępie społeczeństwa do informacji
 • kontroli działalności technologicznej.

Dyrektywa narzuca obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji technologicznych których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub całego środowiska. Wyjątkiem są instalacje lub ich części stosowane wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Głównym celem pozwolenia zintegrowanego jest dążenie do zasadniczej poprawy stanu środowiska, przy jednoczesnym zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń. Pozwolenie zintegrowane obowiązuje dla wszystkich komponentów środowiska, przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques – BAT), oraz powinno określać rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, paliw i surowców.

Jaka działalność wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

To, czy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji. Rodzaj instalacji, które może powodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub całego środowiska określa w drodze rozporządzenia minister do spraw środowiska. Głównie dotyczy to dużych instalacji przemysłowych, przykładowo takich jak: elektrownie, ciepłownie, instalacje do przetwórstwa metali żelaznych i nieżelaznych, cementownie, huty szkła, instalacje wytwarzające produkty chemii organicznej i nieorganicznej, farmaceutyki, tworzywa sztuczne, rafinerie ropy i gazu, składowiska i spalarnie odpadów. Takie instalacje najczęściej stanowią potencjalne wysokie zagrożenie dla środowiska.

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego posiada następujące elementy:

 • informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
  • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
  • oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
  • prognozowanej wielkości emisji hałasu
  • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych,
  • prognozowanej ilości wykorzystywanej wody,
  • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii,
  • spełnieniu wymagań, przy określaniu najlepszych dostępnych technik,
  • spełnieniu wymagań, dotyczących technologii stosowanej w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach.
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, wydania przez organ pozwolenia z odstępstwem,
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, w przypadku, gdy takie warianty istnieją,
 • w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu wymagany jest:
  • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami,
  • opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
  • propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji lub sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Podsumowując, wszystkie instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Na specjalny wniosek, dla każdej instalacji można otrzymać także odrębne pozwolenia zintegrowane.