Co jest obecnie niezbędne do uzyskania pozwolenia na gospodarowanie odpadami?

Co jest obecnie niezbędne do uzyskania pozwolenia na gospodarowanie odpadami? Jaki jest maksymalny okres oraz jaka jest dopuszczalna masa magazynowanych odpadów? Czy wymagana jest kontrola Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydawania zezwoleń odpadowych? Odpowiedzi na powyższe oraz inne pytania związane z wprowadzonymi modyfikacjami do ustawy o odpadach obowiązujących od 5 września 2018 roku znajdziecie w poniższym artykule.

Zmiany wprowadzone do ustawy o odpadach zaczęły obowiązywać od 5 września 2018 roku. Dotyczą one głównie sposobu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania odpadami. Nowe przepisy obejmują między innymi skrócony okres magazynowania odpadów, wprowadzenie obowiązku monitorowania miejsc, na których składowane są odpady, wskazanie maksymalnej masy magazynowanych odpadów, wprowadzenie kontroli Państwowej Straży Pożarnej, obowiązek posiadania decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu przy wnioskowaniu o zezwolenie odpadowe, a także obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie.

Magazynowanie odpadów

Pierwszą ważną zmianą jest skrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów wynikającego z procesów technologicznych lub organizacyjnych z trzech lat do jednego roku. Wskazano także nowe wytyczne odnośnie maksymalnej łącznej masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, w ramach zbierania odpadów. Masa odpadów nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku oraz która została określona w zezwoleniu.

Nowym obowiązkiem jest również wprowadzenie kontroli wizyjnej miejsc składowania lub magazynowania odpadów. Całodobowy zapis obrazu wizyjnego powinien być bezpiecznie przechowywany przez okres jednego miesiąca od dnia nagrania, oraz powinien zostać udostępniony na żądanie organów uprawnionych do kontroli działalności.

Uzyskiwanie zezwoleń

Zmiany w ustawie zaostrzają także przepisy w zakresie uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Organ zanim wyda zezwolenie musi zgodnie z ustawą zasięgnąć opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów. W przypadku niewydania opinii w określonym terminie przyjmuje się, że opinia jest pozytywna. Innym wymogiem przy uzyskaniu zezwolenia jest pojawienie się konieczności przeprowadzenia przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów. Kontrola ta ma za zadanie określić czy obiekt spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Jeśli chodzi o kontrolę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska to dotyczy ona obecnie nie tylko miejsc, gdzie ma nastąpić przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów, ale także miejsc zbierania odpadów.

Aktualnie zbieranie odpadów niebezpiecznych, odzysk odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych może się odbywać wyłącznie na terenie nieruchomości której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

Przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, oprócz miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów wymagane jest dodatkowo podanie:

  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Do wniosku konieczne jest także dołączenie m.in. zaświadczenia o niekaralności oraz operatu przeciwpożarowego. W sytuacji jeśli na terenie gdzie ma nastąpić zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto w ustawie został dodany Art. 48a., który mówi o obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej przez posiadacza odpadów. Takie zabezpieczenie winno pokryć koszt usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, jeśli zostało cofnięte zezwolenie lub konieczności usunięcia odpadów, pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków bądź szkód w środowisku.