Co jest obecnie niezbędne do uzyskania pozwolenia na gospodarowanie odpadami?

Co jest obecnie niezbędne do uzyskania pozwolenia na gospodarowanie odpadami? Jaki jest maksymalny okres oraz jaka jest dopuszczalna masa magazynowanych odpadów? Czy wymagana jest kontrola Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydawania zezwoleń odpadowych? Odpowiedzi na powyższe oraz inne pytania związane z wprowadzonymi modyfikacjami do ustawy o odpadach obowiązujących od 5 września 2018 roku znajdziecie w poniższym artykule.

Zmiany wprowadzone do ustawy o odpadach zaczęły obowiązywać od 5 września 2018 roku. Dotyczą one głównie sposobu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania odpadami.

Nowe przepisy obejmują:

  1. Skrócony okres magazynowania odpadów,
  2. Obowiązek monitorowania miejsc, na których składowane są odpady,
  3. Wskazanie maksymalnej masy magazynowanych odpadów,
  4. Wprowadzenie kontroli Państwowej Straży Pożarnej,
  5. Obowiązek posiadania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przy wnioskowaniu o zezwolenie odpadowe,
  6. Obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie.

Magazynowanie odpadów

Pierwszą ważną zmianą jest skrócenie czasu magazynowania odpadów wynikającego z procesów technologicznych lub organizacyjnych z trzech lat do jednego roku. Wskazano nowe wytyczne odnośnie maksymalnej łącznej masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, w ramach zbierania odpadów. Masa odpadów nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku oraz która została określona w zezwoleniu.

Nowym obowiązkiem jest również wprowadzenie kontroli wizyjnej miejsc składowania lub magazynowania odpadów. Całodobowy zapis obrazu wizyjnego trzeba bezpiecznie przechowywać przez okres jednego miesiąca od dnia nagrania. Należy go udostępnić na żądanie organów uprawnionych do kontroli działalności.

Uzyskiwanie pozwolenia na gospodarowanie odpadami

Zmiany w ustawie zaostrzają przepisy dotyczące uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów. Organ wydający zezwolenie musi uzyskać opinię wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, odpowiednich ze względu na miejsce prowadzenia tych działań. Jeśli opinia nie zostanie wydana w określonym terminie, uważa się ją za pozytywną. Konieczna jest kontrola obiektów przetwarzających lub zbierających odpady przez Państwową Straż Pożarną w celu zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Kontrola ta dotyczy także miejsc zbierania odpadów i spełnienia wymagań ochrony środowiska.

Aktualnie zbieranie odpadów niebezpiecznych, odzysk odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych może się odbywać wyłącznie na terenie nieruchomości której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

Przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagane jest podanie:

  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów; mogą być one magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów; wynikają one z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Do wniosku konieczne jest także dołączenie m.in. zaświadczenia o niekaralności oraz operatu przeciwpożarowego. Jeśli brakuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Ponadto w ustawie został dodany Art. 48a., który mówi o obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej przez posiadacza odpadów. Takie zabezpieczenie winno pokryć koszt usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, jeśli zostało cofnięte zezwolenie lub konieczności usunięcia odpadów, pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków bądź szkód w środowisku.