18 października 2018

Wraz z początkiem 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dotycząca ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Jedną z głównych zmian było zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, gdzie drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

11 maja 2018

Taksacja lasu to inwentaryzacja lasu polegająca na sporządzeniu opisu taksacyjnego wraz ze wstępnym oszacowaniem miąższości drzewostanów i określeniem wskazań gospodarczych. Oprócz sporządzenia opisu taksacyjnego lasu, w czasie taksacji konieczne może być przeprowadzenie korekty granic oddziałów i wyłączeń taksacyjnych.